Salt & Sand Lab Report

1061 Words5 Pages
Purpose: Att lära sig och förstå skillnader mellan jonbindningar och kovalenta bindningar. Även att förstå varför vissa ämnen är hydrofila och andra hydrofoba, samt vara medveten om skillnaden mellan polära och opolära ämnen. Även att veta skillnader på homogena och heterogena blandningar. Dessa kunskaper ska förvärvas genom att separera en blandning av bordssalt (NaCl) och sand för att få rent salt. Materials: E-kolv Bägare Trefot Brännare Filter Tratt Tång Sand Salt Avjoniserat vatten Procedure: Vatten tillsattes i bägaren innehållande en blandning av salt och sand. Bägarens innehåll filtrerades därefter för att skilja sanden från blandningen. Slutligen värmdes lösningen på hög värme tills allt vatten förångats. Results: Vid tillsättandet av vatten löste sig endast saltet i blandningen, sanden förblev opåverkad. Vid filtreringen skildes sanden från saltvattenlösningen och när lösningen värmdes förångades allt vatten vilket resulterade i små saltkristaller. Conclusion: When salt (NaCl) comes in contact with water, the individual ions of the salt (Na+ and Cl-) separate and uniformly spread throughout the water, forming a solution. A crucial factor to this reaction occurring is that both H2O and NaCl in this homogeneous mixture are polar. Polarity The compound water (H2O) is polar due to the uneven distribution of oxygen atoms and hydrogen atoms it consists of, which causes the molecule to act like it has a positive and negative end. This is caused by the oxygen atoms having higher electronegativity than the hydrogen atoms, and thereby a better ability to attract electrons towards themselves. The shared electrons in the covalent bond are therefore located closer to the oxygen atom, which explains why the molecule has a slight negative charge on the side of the oxygen atom, and positive on the other. This type of charge makes the water

More about Salt & Sand Lab Report

Open Document