Portfolio Essay

30292 Words122 Pages
Ukwehlukahlukana Kwezokuxhumana ezilimini zase-Afrika Ababhali ngo-: Slw SE Bosch Slw IM Kosch Dkt PM Kotze Dkt LP Phaahla Mnu TD Ranamane Nksk NB Sekere Nksz KY Ladzani Umcebisi ngu-: Dkt JE Mitchell Umhlahlandlela okuyiwona wodwa ka-AFL2601 © 2010 University of South Africa All rights reserved Printed and published by the University of South Africa Muckleneuk, Pretoria AFL2601/1/2010–2013 98503081 Indesign Okuqukethwe i Okuqukethwe UKUCHAZA NGEMOJULI ............................................................................................................ iv IYUNITHI YOKUFUNDA 1 ISINGENISO NGENHLALOMLANDO YEZILIMI ZASE-AFRIKA 1.1 Isingeniso .................................................................................................................................. 1 1.2 Indabuko yezilimi zesiNtu ........................................................................................................ 2 1.3 Ukwahlukaniswa kwezilimi zesiNtu ......................................................................................... 4 1.4 Izigatshana ezitholakala emndenini wezilimi ........................................................................... 8 1.4.1 Umndeni wezilimi ....................................................................................................... 8 1.4.2 Izoni yezilimi ............................................................................................................... 9 1.4.3 Ulimi ........................................................................................................................... 9 1.4.4 Iqembu lezilimi namaqenjana amancane ................................................................ 10 1.4.5 Amadlanzana olimi lwesigodi ................................................................................... 10 1.4.6 Ulimi lwesigodi

More about Portfolio Essay

Open Document