Pinakaimportanteng Bahagi Ng Aking Katawan

259 Words2 Pages
Ang Pinakaimportanteng Parte ng Aking Katawan Alam niyo ba na ang katawan natin ay pinahiram lamang sa atin ng Maykapal? Na lahat ng parte nito ay importante sa ating buhay? Na may kanya-kanya itong silbi at kahalagahan na maaari nating gamitin sa ating pang araw-araw na gawain? Ang aking mga kamay ang masasabi kong pinakaimportanteng bahagi ng aking katawan. Sa pamamagitan nito, kahit ito’y malilit, puno ng taba at mahihina, ito ang nagsilbing kasangkapan na ginagamit sa buong buhay ko para maranasan at matamasa ang maganda at makabuluhang buhay. Marami na akong karanasan sa buhay na nagsimula sa pamamagitan ng dalawa kong kamay. Noong ako’y nadapa, ito ang nagturo sa akin na tumayo o bumangon at handang harapin ang ano mang pagsubok na dumaan. Sa paglapit ng aking aking mga palad, ako’y natutong himingi ng tulong,tawad at gabay sa Diyos. Sa kalungkutan, ito ang mga pumunas sa aking mga luha. Narumihan man ito at nakadampot ng mantsa ngunit sa pagsasara ng aking mga daliri, nagpapahiwatig ito na dapat akong maging malakas sa mga landas na aking tatahakin. Sa lahat ng ito, ang aking mga kamay ang magtutungo at maghahatid pabalik sa akin sa piling ng Diyos. Walang silbi sa Kanya kung saan man nanggaling o ano man ang mga nagawa nito. Ang sa Kanya lang ay kung saan ito nararapat at minahal Niya ito ng lubusan. Pinakahuli, ang kamay rin ang maghihila sa akin papunta sa Kanyang gilid at doon ko ito gagamitin upang mahawakan at mayakap ang Diyos. Mary Grace D.

More about Pinakaimportanteng Bahagi Ng Aking Katawan

Open Document