Sanaysay Tungkol Sa Pakikinig Essays

  • Pag-Uulat Essay

    391 Words  | 2 Pages

    pagtalakay sa aralin upang ganap itong maipaliwanag at maunwaan. Ang kabuuan ng pag-uulat ay isang sanaysay ng paglalahad. Ang haba o ikli nito ay naaayon sa kasimplihan o kasalimuotan ng paksa ng ulat. Ang Pag-uulat ay isang uri ng paglalahad tungkol sa mga bagay na namasid, nabasa, sinaliksik, napakinggan, o nagawa. May ulat na pang-araw-araw, lingguhan, buwanan, o tauanan. Maari ring ito pasulat o pasalita ngunit higit na mabuti ang sinulat sa dahilan maaring gamiting sanggunian sa hinaharap