Youtube in Verhouding Tot Televisie Essay

960 Words4 Pages
YouTube in verhouding tot televisie Inleiding In deze paper wordt het begrip remediation, zoals dat wordt gebruikt door David Bolter in Remediation and the Desire for Immediacy toegespitst op de videowebsite YouTube. Om dit te illustreren en te verduidelijken wordt de vergelijking met het medium televisie getrokken. Ik zal hierbij ingaan op de manieren waarop YouTube televisie remedieert, maar ook hoe YouTube of het internet in het algemeen - op zijn beurt invloed heeft gehad op televisie. Daarna zal ik nog kort ingaan op hoe YouTube op sommige cruciale punten juist van televisie verschilt. Uiteindelijk zal ik proberen te antwoorden op de vraag: hoe verhoudt YouTube zich tot televisie? Hoe YouTube zich verhoudt tot televisie De representatie van een medium in een ander medium, zo beschrijft David Bolter het concept remediatie. Ook YouTube remedieert andere media doordat zij eigenschappen van deze media overneemt, met name eigenschappen van het medium televisie. Deze remediatie komt al naar voren bij de benaming van sommige onderdelen van de website. Denk bijvoorbeeld aan het woordje ‘Tube’ in ‘YouTube’, hetgeen kanaal betekend. Maar ook de slogan ‘Broadcast yourself’ kan worden gezien als verwijzingen naar het medium televisie. Daarnaast is het gebruik van ‘channels’ ook een overeenkomst, omdat die kunnen worden gezien als kleine televisiestations. Deze channels zijn echter juist ook een van de grote verschillen met televisie, maar daarover later meer. Een andere specifieke eigenschap van televisie die YouTube remedieert is flow. Televisie stations gebruiken een soort flow als een voortdurende stroom van programma’s, bedoeld om de kijkers op de zender vast te houden. Dit doen televisiemakers door 24 uur per dag programma’s aan te bieden en door in het ene programma een aankondiging voor het volgende programma te geven. Een zelfde continue stroom tracht YouTube te

    More about Youtube in Verhouding Tot Televisie Essay

      Open Document