Work Work Essay

646 WordsAug 15, 20153 Pages
Ùunamabo wopakana owo oshikwakuhapulwa sha totwa paunkulungu noshi naelaka lyi li pafano shoo ha shi lundulukaa lunduluka.Elaka lya tya ngeyi olya kwatela mo omipopyofano,omayeletumbulo,iipopiwamayele nayilwe.Uunamambo wopakana oha wu holoka momikalo dha yooloka ongelenomiiyimbo nenge miitewo papinto ndji, iiyimbo nenge iitewo oyi na shoka hayi kala ya nuninwa ongele oku nyangudha,oku hokolola,oku longa nenge oku gandja ondjokonona yoshiima shontumba. Uunamambo wopakana owu na iilonga oyindji nonkene owu li tawu dhana onkandangala miiyimbo yOshiwambo. Shimwe shomiilonga ongaashi okuholola omaiyuvo moka omwiimbi nenge omuteyi ta holola omaiyuvo ge kombinga yoshinima nenge yehala lyontumba.moshiimbo “Uukongo” ku tate Kwela ota holola omaiyuvo ge kombinga yuukongo wokoshihe sha shanyoka hoka kwa kala onkoshi ondumendu. Okwi imbi tatingeyi:Inehala we uukongo Uukongo wokoshikehe shanyoka Konimakwa kala oshinime Koyima kwa kala onkoshi ondumentu. Omaiyuvo gomwiimbo ota ga hololwa sho inaa hala we uukongo wokoshiheke shanyoka. Etompelo kutya pamwe oosho kwa kala onime ondumentu nenge shilwe ina shi hololwa. Kakele ko ku holola omaiyuvo,uunamambo wopakana oha wu dhana wo onkandangala moku longa oohedhi. Shah ala kutya uunamambo wopakana uukotodhi nenge uulondodhi.Omuteyi nenge omwiimbi oha londodha kombinga yiinima yontumba. Ngaashi moshiimbo “Okakadhona”ku tate Kwela ...tate okwa lombwela ndje ashihe Okwa ti omukulu gonale okwa tile Omu’na gwaantu ihiipatanwa Yo ya lyata mo oya nwa mo mumati gwandje Omwiimbi okwa dhimbulukwa shoka a li ta londodha kuhe sho a gandja ela komukadhona gwaantu. Ano he okwe mu kumagidha opo kaaha yelekele oku ipata omu’na gwaantu ye wo a kuthe oshinakugwanithwa shoka iikongele. Oha shi vulika omuntu ti iyadha monkalo yafa ndjika siku limwe ye a dhimbulukwe kutya mOshiwambo ekumagidho lya gandja kugumwe nande ngoye ino yona owa

More about Work Work Essay

Open Document