Urbanizimi Essay

12867 Words52 Pages
Infosoft Support & Service Ekonomi Zhvillimi URBANIZIMI në vendet në zhvillim Rast Studimor:Shqipëria [Type the company address] Universiteti i Tiranes Fakulteti Ekonomise Dega : Ekonomiks Grupi : E 4-02 Dhjetor 2010 Punuan: fa Hoxha & Aliu Tabela e përmbajtjes 1-Hyrje3 2- Urbanizimi në vendet në zhvillim4 2.1-Urbanizimi, kosto-përfitime4 2.2- Trendet e urbanizimit në dekadat e fundit6 3- Urbanizimi në vendet në zhvillim8 3.1- Urbanizimi dhe rritja ekonomike8 3.2- Megaqytetet dhe problemet e gjigantizmit 12 3.2.1-Megaqytetet dhe rritja e tyre12 3.2.2-“Lagjet e varfëra”13 3.2.3-Sektori informal18 4- Urbanizimi dhe migrimi rural-urban20 4.1-Shifra dhe fakte20 4.2-Modeli Harris-Todaro23 5. Urbanizimi në Shqipëri27 5.1-Zhvillimi urban i Shqipërisë27 5.1.1 -Historia e migrimit te brendshëm shqipëtar27 5.1.2- Ndryshimet demografike, arsyet dhe pasojat e tyre30 5.2 -Efektet e urbanizimit në ekonominë shqipëtare31 5.3- Efektet sociale të urbanizimit34 5.4-Tirana dhe urbanizimi36 6- Ku po shkojmë?38 7- Konkluzione40 8- Referenca41 1-Hyrje Tema që kemi zgjedhur për të prezantuar në këtë detyrë kursi është urbanizimi. Urbanizimi është një nga fenomenet me përhapjen më të madhe vitet e fundit dhe bota, kryesisht vendet në zhvillim, po ndeshet me një rritje të paprecedentë të numrit të popullsisë në zonat urbane. Dihen që qytetet janë një motorr për zhvillimin e një vendi, por rritja me hapa të shpejtë të popullsisë në zonat urbane është shoqëruar edhe me probleme të ndryshme sociale, ekonomike, politike. Ka arsye të ndryshme të cilat çojnë në rritjen e numrit të popullsisë urbane dhe ne do të fokusohemi tek një nga faktorët më kryesor, që është migrimi rural-urban. Vitet e fundit numri i popullsisë që jeton në zonat urbane është gjithmonë e në rritje dhe në vitin 2007 pati një pikë kthese në

More about Urbanizimi Essay

Open Document