Tu110 Essay

1922 WordsFeb 9, 20128 Pages
หัวเรื่อง ตามหา “ไทยแท้” ณ Museum Siam ความเป็นมาของเรื่อง หรือโครงงาน เรามักจะได้ยินคำว่า “ไทย” จากเหตุการณ์หลายๆอย่าง เช่น การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในเหตุการณ์อุทกภัย ก็จะได้ยินว่า น้ำใจ“ไทย” ในการเรียนสังคมศาสตร์ก็มักจะเรียน ประวัติศาสตร์ “ไทย” วัฒนธรรม “ไทย” ประเพณี “ไทย” และ ในเรื่องการทำบัตรประชาชนก็เพื่อแสดงว่าเราเป็นคน “ไทย” ซึ่งบางคนก็สืบเชื้อสายมาจากจีนที่อพยพ หรือ ชาติต่างๆที่มาตั้งรกรากในไทย เป็นต้น จากเหตุการณ์หลายๆอย่างและสิ่งที่เคยเรียนมา ทางกลุ่มเราเห็นข้อขัดแย้งหลายอย่างเช่น ต้นกำเนิดของคนไทยยังไม่มีนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์คนใดสามา รถพิสูจน์ได้ว่าต้นกำเนิดคนไทยอยู่ที่ไหนกันแน่ เพราะทฤษฎีที่กล่าวว่าคนไทยคือคนจีนที่อพยพลงมาจากเทือกเขาอัลไ ตซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนได้รับความเชื่อถือมากที่สุด แต่ก็มีนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์มากมายไม่เห็นด้วย ในเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามระหว่างอาณา จักรต่างๆที่อยู่บนดินแดนสยามหรือไทย เช่น อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรละโว้ อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรเหล่านี้ต่างกันทั้งชาติพันธุ์ ภาษาและตัวอักษร วัฒนธรรมและประเพณี ตามยุคตามสมัยต่างๆ จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีความต่างกันอยู่ เช่น ไท และ ไทย ดังนี้ ข้อมูลที่ 1 : คำว่า “ไท” และ “ไทยสยาม” คำว่า “ไทย” เดิมรู้จักกันในนามของ “สยาม” และมีปรากฏในหลักฐานหลายแห่งที่เก่าที่สุด คือ ในศิลาจารึกของอาณาจักรกัมพูชาก่อนสมัยพระนครหลวง และพบในจารึกจาม พ.ศ.1593 จารึกพม่า พ.ศ.1663 และในแผนที่ภูมิศาสตร์ของจีนที่ทำขึ้นใน พ.ศ.1753 กำหนดเขตแดนของเสียมหรือสยามไว้ ส่วนคำว่า “ไท” มีความหมายกว้างกว่า คำว่า “ไทย” ดังนี้ ความหมายของคำว่า “คนไท” และ “คนไทย” “ไท” มีความหมายกว้างกว่า คำว่า “ไทย” ไท หมายถึง ไทย (คนไทยในประเทศไทย)และรวมถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น คนไท คือ บุคคลซึ่งมีเชื้อชาติไทย พูดภาษาตระกูลไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเชื้อชาติไทย ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษาไทยในประเทศไทย ขนบธรรมเนียมที่ใช้ในประเทศไทย แต่หมายถึง ภาษาในเครือ

More about Tu110 Essay

Open Document