Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Time Management Essay

  • Submitted by: tranquoctoan2104
  • on December 2, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 13,084 words

Open Document

Below is an essay on "Time Management" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN

Thôøi gian laø quyù baùu cho nhaø laõnh ñaïo. Duø ôû trong coâng vieäc naøo, baïn vaãn phaûi bieát quaûn lyù thôøi gian cuûa mình. Khoâng coù khaùc bieät naøo giöõa caùc caáp laõnh ñaïo. Laøm quaûn lyù thöôøng laø giao vieäc cho ngöôøi khaùc. Duø vaäy, baïn khoâng theå toå chöùc giao vieäc hieäu quaû neáu baïn khoâng töï mình toå chöùc cho mình. Thôøi gian laø taøi nguyeân hieám hoi. Töï toå chöùc vaø saép xeáp traùch nhieäm coù yù nghóa laø toå chöùc vaø söû duïng quyõ thôøi gian cuûa baïn cho caù nhaân hay trong coâng vieäc, baïn caàn xaây döïng cho mình moät chöông trình laøm vieäc xaùc ñònh roõ quyõ thôøi gian naøo daønh cho vieäc nhoû, ít quan troïng vaø daønh nhieàu thôøi gian hôn cho vieäc lôùn, quan troïng hôn.

Tính chaát phöùc taïp trong toå chöùc ngaøy nay khieán cho baïn phaûi thöïc söï quan taâm ñeán vieäc saép xeáp chöông trình sao cho taän duïng thôøi gian toát nhaát ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát.

Caàn phaûi thích öùng ñeå xaùc ñònh ñuùng ñaén, thaän troïng nhöõng ñieàu quan troïng thaät söï cho duø caù nhaân hay trong coâng vieäc. Baïn phaûi suy tính nhö vaäy tröôùc khi baét ñaàu chöông trình haønh ñoäng naøo ñeå taän duïng toái ña thôøi gian coù ñöôïc.

Baïn caàn xaùc ñònh vaø phaân tích vieäc söû duïng cuûa baïn hieän nay. Chuùng toâi ñeà nghò haõy giaûm thieåu nhöõng ñieàu ngaên trôû thôøi gian cuûa baïn vaø ñaây laø vaøi yù kieán thöïc teá coù theå giuùp baïn khaéc phuïc. Sau cuøng, ñeà nghò baïn laäp ra moät phöông aùn rieâng, trong ñoù baïn seõ quaûn lyù thôøi gian cuûa mình moät caùch ñeàu ñaën.


Quaûn lyù thôøi gian

Quaûn lyù nghóa laø laøm vieäc vaø toå chöùc cuøng vôùi ngöôøi khaùc. Phaàn lôùn thôøi gian baïn ñaõ duøng ñeå giao tieáp, toå chöùc coâng vieäc vôùi nhaân vieân. Muoán toå chöùc vôùi ngöôøi khaùc, baïn phaûi bieát töï toå chöùc vaø quaûn lyù thôøi gian cuûa chính mình.

Quaûn lyù thôøi gian hieäu quaû ñem laïi nhieàu lôïi ích thuyeát phuïc

    - Laøm cho cuoäc soáng deã daøng...

Show More


Citations

MLA Citation

"Time Management". Anti Essays. 17 Jun. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Time-Management-554760.html>

APA Citation

Time Management. Anti Essays. Retrieved June 17, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Time-Management-554760.html