This Essay Is Relating to Conch Republic Electronics

1914 Words8 Pages
This essay is relating to Conch Republic Electronics case. Phần 1. Tóm tắt tình huống Công ty sản xuất thiết bị điện tử Conch Republic Electronics có trụ sở tại Key West, bang Florida. Một trong những mặt hàng đang chủ yếu tạo ra doanh thu cho công ty là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA). Hiện tại, công ty đã có một loại thiết bị PDA trên thị trường và doanh số đạt mức xuất sắc. Tuy nhiên, nó cũng đã bộc lộ một số hạn chế về tính năng so với các loại PDA khác hiện đã xuất hiện trên thị trường. Vì vậy, công ty có kế hoạch sản xuất một loại PDA mới. Công ty đã có những tính toán về chi phí và doanh thu liên quan đến kế hoạch này như sau. Ước tính cho loại PDA mới: Chi phí gồm: - Chi phí phát triển nguyên mẫu: 750.000$; - Chi phí nghiên cứu tiếp thị: 200.000$. - Chi phí dây chuyền sản xuất: 21.500.000$; được khấu hao theo lộ trình MACRS trong vòng 7 năm; dây chuyền sẽ được thanh lí sau 5 năm với giá dự kiến là 4,1 triệu. - Chi phí biến đổi cho 1 chiếc PDA: 155$ - Chi phí cố định 1 năm: 4.700.000 $ Doanh thu gồm: - Giá bán 1 chiếc PDA: 360$ với doanh số ước đạt trong 5 năm lần lượt là: 74.000, 95.000, 125.000, 105.000, và 80.000 chiếc. Ước tính cho loại PDA cũ (dự kiến việc sản xuất sẽ chấm dứt sau hai năm nữa): Trường hợp không sản xuất loại PDA mới: - Doanh số 2 năm tới: 80.000 và 60.000 chiếc - Giá bán: 290$ - Chi phí biến đổi cho 1 chiếc:120$ - Chi phí cố định trong 1 năm: 1.800.000$ Trường hợp có sản xuất loại PDA mới: - Doanh số giảm mỗi năm: 15.000 chiếc - Giá bán giảm mỗi chiếc xuống còn: 255$ Ngoài ra, các chỉ số khác là: Vốn lưu động ròng (NWC) để sản xuất và tiêu thụ PDA là 20% doanh thu. Mức thuế suất công ty đang chịu là 35% và mức lợi tức mong muốn là 12%. Các câu hỏi đặt ra với tình huống này là: 1. Thời hạn hoàn vốn của dự án này là bao nhiêu? 2. Chỉ số khả năng sinh

More about This Essay Is Relating to Conch Republic Electronics

Open Document