The Gioi Phang Essay

244954 Words980 Pages
TỦ SÁCH SOS2 Thế giới Phẳng TÓM TẮT LỊCH SỬ THẾ KỈ HAI MƯƠI MỐT The World Is Flat A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY Thomas L. Friedman THẾ GIỚI LÀ PHẲNG Những người dịch: Nguyễn Quang A, Cao Việt Dũng, Nguyễn Tiên Phong CÙNG TÁC GIẢ From Beirut to Jerusalem (1989) The Lexus and the Olive Tree (1999) [Chiếc Lexus và Cây Ôliu (NXB. Khoa học Xã Hội 2005)] Longtitudes and Attitudes (2002) THOMAS L. FRIEDMAN THẾ GIỚI LÀ PHẲNG Tóm tắt Lịch sử Thế kỉ Hai mươi Mốt Farrar, Straus and Gioux / New York Tặng Matt và Kay và Ron Mục Lục Lời giới thiệu Thế giới Trở thành Phẳng Thế nào Một: Khi Tôi Còn Đang Ngủ / 3 Hai: Mười Lực Làm Phẳng Thế giới / 48 Lực làm phẳng # 1. 9/11/89 / 48 Lực làm phẳng # 2. 9/8/95 / 56 Lực làm phẳng # 3. Phần mềm Work Flow / 71 Lực làm phẳng # 4. Open-Sourcing / 81 Lực làm phẳng # 5. Outsourcing / 103 Lực làm phẳng # 6. Offshoring / 114 Lực làm phẳng # 7. Xâu Chuỗi cung / 128 Lực làm phẳng # 8. Insourcing / 141 Lực làm phẳng # 9. In-forming / 150 Lực làm phẳng # 10. Các Steroid / 159 Ba: Ba sự Hội tụ / 173 Bốn: Sự Sắp xếp Vĩ đại / 201 Mĩ và Thế giới Phẳng Năm: Mĩ và Tự do Thương mại / 225 Sáu: Những Tiện dân / 237 Bảy: Cuộc Khủng hoảng Trầm lặng / 250 Tám: Đây Không phải là một Thử nghiệm / 276 Các Nước Đang Phát triển và Thế giới Phẳng Chín: Đức mẹ đồng trinh Guadalupe / 309 Các Công ti và Thế giới Phẳng Mười: Các công ti đối phó thế nào / 339 Địa Chính trị và Thế giới Phẳng Mười một: Thế giới Không phẳng / 371 Mười hai: Lí thuyết Dell về Ngăn ngừa Xung đột / 414 Kết luận: Sức Tưởng tượng Mười ba: 9/11 đối

More about The Gioi Phang Essay

Open Document