The Anatomy Of Dr. Nikeolas Tulp, Rembrand Van Rij Essay

1201 Words5 Pages
The anatomy of Dr. Nikeolas Tulp, Rembrand van Rijn, 1636: Ongeveer vier eeue gelede is hierdie kunswerk van sy oorspronklike posisie uit die lesings lokale verwyder. Hierdie kunswerk was deur studente van die 21ste eeu waardeur. Selfs vandag word die mediese boodskap steeds sterk oorgedra. Die leweloosheid van die liggaam wat voor Dr Nicoleas Tulp le, word omsingel deur aanskouers, sowel as ‘n gehoor, wat Rembrandt natuurlik deel maak van die studie. Die kunswerk verbloem die omgewings se bedrywighede, deur ‘n donker skaduwee. Met in diepte aanskouing van die kunswerk, kan ‘n groot plakaat tipe papier word sigbaar deur ‘n effense verligting, en hang agter die toneel en kan beskou word as reels van anatomie. ‘n Dik boek, wat handel oor die studie van anatomie van die menslike liggaam, kan in die hoek onder regs van die kunswerk waargeneem word. Die toeskouers agter in die beeld, sowel as die wat heel links van die beeld is, blyk donkerder voor te kom met ‘n meer promenente verligting op hul gesigte, as die van die agtergrond, en wil voorkom om later in geverf te wees. Die blikke van die twee mans verste agter is, gerig op die gehoor, wat ook as die huidige aanskouer van die portret beskou kan word. Terwyl die man links van die beeld se blikke na die bewegende lewede regter hand van Dr. NiceolasTulp gefokus is. Die man tweede van regs, sowel as die twee mans naaste aan die liggaam wil voorkom om die oop boek regs onder in die portret te bestudeer,en die man by die kop van die lyk die enigste is wie se blik ten volle na die diseksie van die arm staar. Hierdie verstarde blikke blyk nie om die gedagte van die dood in oe te he nie, en selfs nie te peins oor hul eie lot nie, die fokus is uiteindelik gerig op die verhaal wat deur die dood aan die lewende gebring kan word. Interessant genoeg, blyk die omsingelaars, wat verskeie gesigs uitdrukkings toon, ongeintereseerd

    More about The Anatomy Of Dr. Nikeolas Tulp, Rembrand Van Rij Essay

      Open Document