Test Essay

498 Words2 Pages
BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG INDIVIDU Borang ini mengandungi 2 helaian mukasurat. Ia terdiri daripada 3 Bahagian iaitu Bahgian A, Bahagian B, Bahagian c. Sila tandakan ( / ) pada tempat yang disediakan. Terima kasih. 1. Nyatakan jantina anda [ ] Lelaki [ ] Perempuan 2. Nyatakan umur anda [ ] 20 tahun ke bawah [ ] 21-29 tahun [ ] 30 – 39 tahun [ ] 40 – 49 tahun [ ] 50 – 55 tahun [ ] 55 tahun ke atas 3. Apakah status anda? [ ] Bujang [ ] Sudah berkahwin 4. Apakah taraf pendidikan anda? [ ] PMR [ ] SPM/STPM [ ] Diploma [ ] Ijazah [ ] Master/PHD [ ] Tiada pendidikan formal 5. Nyatakan pekerjaan anda [ ] Kakitangan kerajaan [ ] Kakitangan Swasta [ ] Pelajar [ ] Lain-lain (Nyatakan : _____________ ) BAHAGIAN B : PENGETAHUAN MENGENAI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) Sila tandakan ( / ) pada tempat yang disediakan. 1. Adakah anda tahu mengenai Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)? (Jika jawapan anda adalah TIDAK, sila terus ke soalan ke-3) [ ] Ya [ ] Tidak 2. Bagaimanakah anda mengetahui mengenai Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (Anda boleh menanda lebih daripada 1 jawapan) [ ] Hari bersama pelanggan JPA [ ] Roadshow JPA ke Institusi/tempat tinggal anda [ ] Internet [ ] Banner/Signboard JPA [ ] Rakan [ ] Lain-lain (Nyatakan:______________) 3. Adakah anda tahu peranan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai pengurus kepada Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam? [ ] Ya [ ] Tidak [ ] Kurang pasti 4. Nyatakan pengurusan dalam sektor awam yang diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang anda tahu. (Anda boleh menanda lebih daripada 1 jawapan) [ ] Pengurusan pengambilan, penempatan dan kenaikan pangkat pekerjaan dalam sektor awam [ ] Latihan dan

More about Test Essay

Open Document