Тдпаываыва Essay

23929 WordsOct 15, 201496 Pages
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА С.М.ТИМЧЕНКО, Л.Г.УДОВИКА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів юридичного факультету ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою ЗНУ Протокол № 7 від 01.03.2006 р. Запоріжжя 2006 1 УДК: Методичні рекомендації до курсу ―Теорія держави і права‖ для студентів юридичного факультету / Укладачі: С.М. Тимченко, Л.Г. Удовика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 82 с. Включає плани семінарських занять, термінологічні, схематичні, теоретико-аналітичні, практичні завдання, основні вимоги до підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю, перелік питань для підготовки до екзамену, список рекомендованої літератури (основної і додаткової). Рецензент: д.ю.н., професор Т.О. Коломоєць. Відповідальний за випуск: к.філос.н., доцент Л.Г. Удовика. 2 ВСТУП Курс теорії держави і права є одним із найскладніших і одночасно найбільш значущим у процесі всієї фахової підготовки юристів. Разом з тим, його викладання необхідне на початковому етапі навчання, оскільки засвоєння загальнотеоретичних положень і концепцій про державу і право дає студентам основу для вивчення галузевих юридичних наук. В системі юридичних наук теорія займає особливе місце, зумовлене тим, що вона, досліджуючи державно-правову форму організації суспільства в цілому є вступом і основою правознавчих наук. За навчальним планом вивчення теорії держави і права передбачається в першому й другому семестрі, включає лекційні, семінарські заняття, самостійну роботу студентів, модульний контроль (тестування), написання курсової роботи, екзамен і об'єднується у чотири тематичні модулі. Мета і завдання курсу “Теорія держави і права” - сприяти студентам, майбутнім юристам, збагатити свій інтелектуально-творчий потенціал

    More about Тдпаываыва Essay

      Open Document