Talinghaga Essay

274 Words2 Pages
Mga Pag-uulit Paalam sa iyo, paalam na kasing aking luwalhati, panglunas –dalita’t pangpatay-pighati. Nananalig akong hindi mapapawi ang kinang at sikat ng iyong paglingap. Umaasa akong ang dati mong ngiti, Ang dati mong titig na pang–aking lagi, Ay di magmamaliw… Hindi, hinding-hindi. Pagtanggi/Litotes At maniwala kang di ako hahanap ng kadakilaan, Hindi magmimithi ng anong-ano man kung walang gay among mapapag-alayan; At hindi ko nais kung tanging pag-ibigang aking sa iyo ay maibibigay. At dahil nga rito ay inaasahan ng puso kong aba na di na lalamlam ang iyong pagsinta. Pagsasatao/Personipikasyon 1. Kung may ibong tuwing takipsilim Nilalapitan ka at tingin-tingin; Kung sa inyong silid masok na magiliw At ikaw’y awitan sa gabing madilim --- Ako iyon, Giliw 2. Kung sa mga daang nilakaran mo May puring bulaklak ang nagyukong dami Na nang dumaan ka ay biglang tumungo, Tila nahihiyang tumunghay sa iyo --- Irog, iya’s ako. Panawagan/Apostrope Paalam sa iyo, paalam na kasing aking luwalhati, panglunas –dalita’t pangpatay-pighati. Nananalig akong hindi mapapawi ang kinang at sikat ng iyong paglingap. Umaasa akong ang dati mong ngiti, Ang dati mong titig na pang–aking lagi, Ay di magmamaliw… Hindi, hinding-hindi. Pagmamalabis/Hyperbole 1.Kung nagdarasal ka’t sa matang luhaan. Nakitang si Kristo’y may luhang nunukal, Kung di mo mapahid sa paghihinayang At nalulungkot ka sa kapighatian --- Yao’y ako, Hirang. 2.Paalam sa iyo, paalam na kasing aking luwalhati, panglunas –dalita’t pangpatay-pighati. Nananalig akong hindi mapapawi ang kinang at sikat ng iyong paglingap. Umaasa akong ang dati mong ngiti, Ang dati mong titig na pang–aking lagi, Ay di magmamaliw… Hindi,

More about Talinghaga Essay

Open Document