Talasi Essay

1529 Words7 Pages
Talasno kretanje Nastanak i vrste mehaničkih talasa (AP97-98) Jednačina ravnog i sfernog talasa (AP98-101) Brzina prostiranja talasa (AP102) Polarizacija i interferencija talasa (AP103-106) Hajgensov princip (AP109-110) Difrakcija talasa (AP110-111) Zakon odbijanja talasa (AP111-112) Zakon prelamanja talasa (AP112-113) Stojeći talasi (AP106-109) Talasno kretanje Nastanak i vrste mehaničkih talasa. Materija u sva tri agregatna stanja predstavlja elastičnu sredinu kroz koju se mogu prostirati mehanički talasi. Kada na česticu elastične sredine deluje neka spoljašnja sila: sila je izvodi iz ravnotežnog položaja i čestica počinje da osciluje; oscilacije se prenose na susedne čestice usled međusobne povezanosti čestica molekularnim silama; proces prenošenja ili prostiranja oscilacija čestica u elastičnoj sredini naziva se talasno kretanje; pojava se naziva talas. Za nastanak mehaničkog talasa potrebno je postojanje: izvora (oscilatora) i elastične sredine. Talasno kretanje Nastanak i vrste mehaničkih talasa. Pri mehaničkom kretanju: čestice koje osciluju ne kreću se sa talasom, ostaju na svojim mestima oscilujući oko ravnotežnih položaja, kroz prostor se širi poremećaj u obliku mehaničkog talasa čija brzina zavisi od: elastičnih osobina sredine i gustine sredine. Talasno kretanje Nastanak i vrste mehaničkih talasa. Prema pravcu oscilovanja čestica elastične sredine u odnosu na pravac prostiranja talasa, talasi se dele na: longitudinalne (uzdužne) talase - čestice elastične sredine osciluju u pravcu prostiranja talasa; mogu se prostirati kroz bilo koju sredinu. transverzalne (poprečne) talase - čestice elastične sredine osciluju u pravcu normalnom na pravac prostiranja talasa; mogu se prostirati kroz čvrsta tela. Brzina osilovanja čestica elastične sredine se razlikuje od brzine prostiranja talasa. 1 Talasno kretanje Nastanak i vrste mehaničkih talasa. Kreiranje

More about Talasi Essay

Open Document