Supertech Essay

662 Words3 Pages
M&V Het leveren van hoogwaardige machines voor de chipindustrie met als doelstelling winstmax. Strategie Nadruk ligt op productdifferentiatie waarbij ook customer initimicy steeds belangrijker wordt. KSF Innovatiekracht- zonder innovatie geen nieuwe machines terwijl de technologie steeds sneller groeit. Leverbetrouwbaarheid- klanten plannen hun productie obv van de beschikbaarheid van machines, indien deze te laat worden geleverd heeft de klant een probleem. Service- storingen zo goed mogelijk kunnen verhelpen. Deskundigheid- mee kunnen denken met de klant Imago- Flexibiliteit- snel kunnen schakelen naar de wensen vd klant. Kwaliteit IV- goede configuratiebeheer, zodat men weet welke klant welke machine heeft, met welke onderdelen. Hierdoor kan snel geacteerd worden. KPI Financieel Marge per lijnafdeling, kantoor, regio Omzet Orderportefeuille Uitgaven R&D vs omzet Opleidingskosten Niet- financieel Aantal nee-verkopen Aantal verkochte machines Aantal nieuwe orders Verhouding indirect / direct personeel Aantal gevolgde opleidingen Aantal nieuwe machines Processen Verkoop Vastleggen order Levering (service of nieuwe machine) Facturatie Incasso Productie Produceren Testen Transport Inkoop Vaststellen behoefte Bestellen Goederenontvangst * HRM * F&A SWOT S Cashpositie Marktpositie Wereldwijde dekking Aanwezigheid knowhow commisarissen ISO leveranciers W Geen goede vastlegging patenten Conjunctuurgevoelig Personeelsbinding loopt terug Geen goed configuratiebeheer Geen duidelijke inkoopstrategie Geen duidelijke IT strategie Hoge voorraad Ongeoorloofde toezeggingen aan klanten Beveiliging data O Strategische alliantie met leveranciers. Inkoopbetrouwbaarheid verhogen. Strategische alliantie met concurrenten. ST richt zich meer op maatwerk. Partner op serieproductie. T

More about Supertech Essay

Open Document