Strategic Management Essay

22354 Words90 Pages
Keywords Marketing strategy, STP process, SWOT analysis, PEST analysis, Balanced Scorecard, Porter´s analysis Five forces, GE matrix, marketing program development, CRM, marketing concept, B2B environment Declaration/Prohlášení I declare to have worked on the whole thesis Proposal of a marketing strategy on my own under a supervision of Ing. Klára Kašparová and to have listed in it all literal and other scientific resources in accordance with legal regulations, internal regulations of Masaryk University and internal acts of management of Masaryk University and Faculty of Economics and Administration. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Návrh marketingové strategie vypracovala samostatně pod vedením Ing. Kláry Kašparové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. Brno, 27th June 2008 V Brně dne 27. června 2008 Author´s signature/ vlastnoruční podpis autora Acknowledgements/ Poděkování I would like to thank Ing. Klara Kasparova for her kind and helpful supervising and granted professional suggestions and advice thanks to which this diploma thesis could get its shape. In addition, I would like to thank company STYL 2000, spol. s r.o. for consultations and provided information. Many thanks also belong to my dear friend Catherine L. Zatloukalová who patiently checked my English in this work and to all people from my family circle who supported me during the whole process of creating this thesis. Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Kláře Kašparové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji společnosti STYL 2000, spol. s r.o. za poskytnuté informace a konzultace. Velké díky rovněž patří mé kamarádce Catherine L. Zatloukalové, která

More about Strategic Management Essay

Open Document