Staticticcs Essay

25114 Words101 Pages
Statisticˇ - notite de curs a ¸ Stefan Balint, Loredana Tˇnasie ¸ a Cuprins 1 Ce este statistica? 2 Notiuni de bazˇ ¸ a 3 Colectarea datelor 4 Determinarea frecventei ¸i gruparea datelor ¸ s 5 Prezentarea datelor 6 Parametrii ¸i statistici ai tendintei centrale s ¸ 7 Parametrii ¸i statistici ai dispersiei s 8 Parametrii ¸i statistici factoriali ai variantei s ¸ 9 Parametrii ¸i statistici ale pozitiei s ¸ 10 Seria de distributie a statisticilor ¸ de e¸antioane s 11 Teorema limitˇ centralˇ a a 12 O aplicatie a teoremei limitˇ centralˇ ¸ a a 13 Estimarea punctualˇ a unui parametru; intervalul de ˆ a ıncredere 3 5 7 11 14 19 22 25 26 28 32 35 36 14 Generalitˇ¸i privind ipotezele statistice ¸i problema verificˇrii ipotezelor at s a statistice 38 1 15 Verificarea ipotezelor statistice: variantˇ clasicˇ a a 16 Verificarea ipotezelor statistice: varianta probabilistˇ a 41 48 17 Inferentˇ statisticˇ privind media populatiei dacˇ nu se cunoa¸te ¸a a ¸ a s abaterea standard a populatiei ¸ 52 18 Inferentˇ relativˇ la variantˇ ¸i estimarea variantei ¸a a ¸a s ¸ 19 Generalitˇ¸i despre corelatie. Corelatie liniarˇ at ¸ ¸ a 20 Analizˇ de corelatie liniarˇ a ¸ a 21 Inferentˇ privind coeficientul de corelatie liniarˇ ¸a ¸ a 22 Regresie liniarˇ a 23 Analiza de regresie liniarˇ a 24 Inferentˇ referitoare la panta unei drepte de regresie liniarˇ ¸a a 59 65 73 76 80 83 87 2 1 Ce este statistica? Definitia 1.1. Statistica este ¸tiinta colectˇrii, clasificˇrii, prezentˇrii, interpretˇrii ¸ s ¸ a a a a datelor numerice ¸i a folosirii acestora pentru a formula concluzii ¸i a lua decizii. s s Definitia 1.2. Statistica descriptivˇ se ocupˇ cu colectarea, clasificarea ¸i prezentarea ¸ a a s datelor numerice. Definitia 1.3. Statistica inferentialˇ (inferential statistics) se ocupˇ cu interpretarea ¸ ¸ a a datelor oferite de statistica descriptivˇ ¸i cu folosirea

    More about Staticticcs Essay

      Open Document