Sscience and Mathematics Essay

4305 WordsNov 1, 201218 Pages
FACULTY OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE DIPLOMA IN LIBRARY SCIENCE SLD 2243 REPORT WRITING KAJIAN TINDAKAN MENGENAI TAHAP PENGGUNAAN MEDIA KOMPUTER (PERISIAN KURSUS DAN INTERNET) DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM KALANGAN GURU-GURU SAINS DAN MATEMATIK DAERAH KUALA SELANGOR NAME : NUR MARISHA SEMESTER : 2/2011/2012 LECTURER : TUAN HJ. MOHD SALLEH IDROS BIN ZAKARIA ABSTRAK Penggunaan komputer dan pelbagai perisian telah banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini telah memberi impak terhadap pendidikan di Malaysia. Bagi membantu guru-guru sains dan matematik melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matemtik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), pihak kementerian telah membekalkan peralatan ICT ke sekolah-sekolah termasuk CD perisian kursus. Guru-guru juga telah dihantar mengikuti kursus pendedahan penggunaan komputer termasuk penggunaan internet dalam pengajaran. Sekolah-sekolah juga telah dilengkapkan dengan kemudahan talian internet tanpa wayar bagi kemudahan guru-guru dan pelajar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merupakan kajian tinjauan tentang tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran sains dan matematik di kalangan guru-guru sains dan matematik daerah Kuala Selangor. Fokus diberikan ke atas penggunaan perisian kursus dan internet. Respondennya terdiri daripada 18 orang guru sains dan 15 orang guru matematik daripada empat buah sekolah di daerah Kuala Selangor. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan analisa dibuat dalam bentuk peratusan. Kajian bertujuan untuk melihat sejauh mana guru-guru sains dan matematik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan dan kemudahan internet dalam pengajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru sains telah menyahut cabaran ini dengan baik di mana 83%

More about Sscience and Mathematics Essay

Open Document