Soa Registry a Repository Essay

2603 Words11 Pages
1. Úvod SOA – Servisně orientovaná architektura je v současné době velmi rozšířený přístup k vývoji i intergraci software, na kterou je nahlíženo jako na propojenou množinu opakujících se služeb. Právě služby (v celém dokumentu pod pojmem služba je myšlena jedna služba-komponenta SOA) jsou tím, na čem SOA stojí a existuje řada nástrojů pro governance služeb, mezi které patří i SOA registry/repozitory, které jsou velmi důležitou součástí. Bez nich by nebylo možné plně využít stěžejních výhod SOA, proto je velmi vhodné zabývat se i nástroji pro implementaci SOA registry/repozitory. 1.1 Definice cíle Cílem mé práce je analyzovat klíčové vlastnosti, kterými by měly SOA registry/repozitory disponovat, tyto vlastnosti popsat a na základě tohoto popisu zhodnotit vybrané produkty na trhu. Vlastnosti mohou být různých typů, v této práci se zaměřuji pouze na ty technické vlastnosti SOA registry/repozitory. 1.2 Zvolený postup Abych dosáhla cíle, zaměřím se nejprve na ujasnění a definici pojmů, zejména na definici SOA registry/repozitory. Za stěžejní považují zmínění důležitosti a jejich praktické využitelnosti. Následně se zaměřím na definici klíčových vlastností SOA registry/repozitory, které jsou stanoveny na základě rešerše literatury. Před vlastním hodnocením produktů odůvodním výběr produktů pro hodnocení, a jejich stručný popis. Následovat bude hodnocení produktů ve slovní a známkované formě, doplněné stručným závěrem. V celkovém závěru práce zhodnotím získané výsledky a zejména se zaměřím na zhodnocení naplnění cíle. 2. Úvod do problematiky 2.1 Servisně orientovaná architektura SOA (Service Oriented Architecture) je informatický architektonický přístup, nahlížející na integraci jako propojenou množinu opakujících se služeb. Programy/služby spolupracují pomocí volání služeb ostatních a služby mohou být seskupeny do větších sekvencí a tak implementují

More about Soa Registry a Repository Essay

Open Document