Sisteme Expert Essay

3413 Words14 Pages
SISTEM EXPERT EXSYS PROFESSIONAL – PREZENTARE GENERALĂ EXSYS este produsul unei companii americane şi a fost lansat pe pia ă încă din anul 1989. Cea mai recentă versiune a sa poartă numele EXSYS Professional şi func ionează în medii grafice controlate cu WINDOWS 95, NT, Presentation Manager şi X-Windows. EXSYS este destinat cu deosebire celor ce doresc să-şi creeze aplica ii proprii foarte rapid. Are în structura sa două componente mari: - generatorul propriu-zis sau editorul de reguli de produc ie, pentru crearea şi/ modificarea unei baze de cunoştin e; - componenta RUNTIME sau "de consultare", care permite utilizarea bazei de cunoştin e create anterior. Se poate spune despre EXSYS că este un generator, elaborat pentru calculatoare compatibile IBM PC/PS, care operează cu reguli de tipul IF-THEN-ELSE. Editorul său de reguli lucrează şi cu reguli deja editate pe care le poate modifica sau şterge. În toate cazurile, EXSYS este capabil de verificarea şi validarea regulilor pe măsura introducerii lor în baza de cunoştin e. Regula de produc ie în EXSYS Professional are 6 componente: IF THEN ELSE NOTE REFERENCE NAME Ultimele 4 componente sunt op ionale. Partea de IF se crează prin combina ii de calificatori şi valori asociate. Partea de THEN se crează prin combinarea unor op iuni şi a unor probabilită i, considerate factori de certitudine. EXSYS oferă şase metode pentru valorile factorilor de certitudine: Yes/No, [0,10], [-100, +100], Incr / Decr, Costum Formula şi Fuzzy. Limitele din stânga fiecărui interval înseamnă incertitudine absolută, iar cele din dreapta înseamnă certitudine absolută. Valorile intermediare indică factori de certitudine care recomandă ac iunea. În cadrul unei reguli, dacă toate condi iile unei premise sunt adevărate, atunci şi concluzia este adevărată, fapt care determină luarea regulii în aten ia motorului de inferen e pentru execu ie.

More about Sisteme Expert Essay

Open Document