Shopping Online In Vietnam Essay

1065 Words5 Pages
http://đạigiaviệt.vn ĐỀ THI CHÍNH THỨC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Question 1 Marks: 1 Nguyên tắc ghi chép trên TK tài sản: Choose one answer. a. Số dư TK và số phát sinh tăng ghi bên Nợ b. Số dư TK ghi bên Có c. Số dư cuối kỳ luôn luôn bằng 0 d. Số dư TK và số phát sinh giảm ghi bên Nợ Question 2 Marks: 1 Số dư trên tài khoản 211 « Tài sản cố định hữu hình » thể hiện : Choose one answer. a. Giá trị thị trường của TSCĐ hữu hình tại thời điểm lập báo cáo b. Giá bán của TSCĐ hữu hình mới cùng loại trên thị trường vào thời điểm lập báo cáo c. Tổng nguyên giá của TSCĐ hữu hình vào thời điểm cuối kỳ d. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình trừ đi (-) hao mòn lũy kế Question 3 Marks: 1 Mục đích chủ yếu của kế toán tài chính là: Choose one answer. a. Ghi chép trên sổ sách tất cả các thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp b. Cung cấp các thông tin tài chính cho người sử dụng c. Lập các báo cáo tài chính d. Tất cả các đáp án trên Question 4 Marks: 1 Trên bảng cân đối kế toán, các khoản mục ở phần Tài sản được: Choose one answer. a. Sắp xếp theo thứ tự chữ cái b. Sắp xếp theo giá trị giảm dần c. Sắp xếp theo thứ tự khả năng có thể chuyển đổi thành tiền http://đạigiaviệt.vn d. Sắp xếp tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp Question 5 Marks: 1 Nếu đơn vị mua hàng của những người trực tiếp sản xuất không có hóa đơn thì giá trị của hàng mua là: Choose one answer. a. Tổng số tiền thanh toán b. Giá không có thuế GTGT c. Giá thị trường d. Không có trường hợp nào. Question 6 Marks: 1 Hoá đơn khống là: Choose one answer. a. Hoá đơn được ký trước khi hoàn thành nghiệp vụ kinh tế b. Hoá đơn đã lập nhưng nội dung giao dịch là không có thực c. Hoá đơn có số tiền khác với số tiền thực tế trong giao dịch d. b và c Question 7 Marks: 1 Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Choose one answer. a. Phải là năm dương lịch, kể cả năm đầu tiên và năm cuối cùng b. Phải là 12 tháng tròn bắt đầu từ

More about Shopping Online In Vietnam Essay

Open Document