Sejarah Essay

12367 Words50 Pages
KURSUS PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM (CTU 151) Universiti Teknologi MARA Isi Kandungan Bil 1 Tajuk PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.1 Konsep Tamadun Islam 1.2 Konsep Tamadun Barat 1.3 Nilai-Nilai Universal Dalam Tamadun 1.4 Interaksi Antara Tamadun ISLAM DI ALAM MELAYU 2.1 Teori Kedatangan Islam 2.2 Faktor-Faktor Perkembangan Islam 2.3 Pengaruh Islam Di Alam Melayu 2.4 Tamadun Melayu Sebagai Asas Pembinaan Tamadun Malaysia SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA 3.1 Perkembangan Tamadun Islam 3.2 Pengaliran Tamadun Islam Ke Afrika Dan Eropah 3.3 Andalusia Sebagai Anugerah Tamadun Islam Kepada Kebangkitan Eropah 3.4 Pengaruh Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang Ilmu Pengetahuan ISLAM HADHARI SEBAGAI PENDEKATAN PEMBANGUNAN UMMAH DI MALAYSIA 4.1 Konsep Islam Hadhari 4.2 Prinsip-Prinsip Islam Hadhari 4.3 Islam Hadhari Sebagai Penjana Pembangunan Ummah 4.4 Cabaran Dalam Perlaksanaan Islam Hadhari ISU-ISU KONTEMPORARI DUNIA ISLAM 5.1 Dunia Islam Dalam Perkembangan Semasa 5.2 Isu Perpaduan Dunia Islam 5.3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi, Sosial Dan Politik Dunia Islam 5.4 Masa Depan Dunia Islam 2 Halaman 3 11 13 33 2 41 54 63 84 3 90 99 101 106 4 117 125 144 174 5 187 194 198 199 Bab 1 Pengenalan Ilmu Ketamadunan 1.1 Konsep Tamadun Islam PERISTILAHAN Ada empat istilah yang pernah digunakan oleh sejarawan-sejarawan Islam untuk menghuraikan makna Tamadun yang telah digunakan dalam penulisan tentang tamadun setakat ini. Pertama : Perkataan “Umran”. Perkataan ini telah digunakan oleh Ibn Khaldun, seorang pengkaji tamadun yang pertama di dunia dalam bukunya yang terkenal alMuqaddimah lil-Kitab al-Ibar dalam kurun yang ke-14. Pada masa ini, ia lebih dikenali dengan panggilan Muqaddimah Ibn Khaldun sahaja. Perkataan ‘Umran berdasarkan kepada Firman Allah s.w.t. ç $pκŽÏù óΟä.tyϑ÷ètGó™$#uρ ÇÚö‘F{$# zÏiΒ Νä.r't±Ρr& uθèδ

More about Sejarah Essay

Open Document