S Ổ Tay N G Ô I N H À X a N H Essay

18042 Words73 Pages
S Ổ TAY N G Ô I N H À X A N H GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG KHÍ HẬU VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TRÌNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾ NĂN T KIỆM G LƯ ỢNG . TIẾT KIỆM TIỀN ! PHIÊN BẢN 1: NHÀ PHỐ được tài trợ bởi: Cuốn Sổ tay này được nghiên cứu phát triển bởi sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) CHLB Đức, trong khuôn khổ của dự án Nghiên cứu Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh “Cơ chế thống nhất qui hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi khí hậu toàn cầu”. Đây là một phần của chương trình tài trợ “Nghiên cứu về Phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai - Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển”. S Ổ TAY N G Ô I N H À X A N H GIẢM CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TĂNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Lời tựa Tài liệu hướng dẫn này là thành quả của nhóm làm việc về vấn đề “nhà ở thích nghi với biến đổi khí hậu và công trình tiết kiệm năng lượng” thuộc Dự án nghiên cứu Siêu đô thị của TP. Hồ Chí Minh, được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu của Đức, như một phần của Sáng kiến nghiên cứu đặc biệt “Nghiên cứu về Phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai - Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển”. Trong tình trạng biến đổi khí hậu, nguồn nhiên liệu dần cạn kiệt và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam, vấn đề về hiệu quả năng lượng đang trở thành một trong những nền tảng để đảm bảo thành công về kinh tế và xã hội cho nền kinh tế đang bùng nổ này. Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, do đó việc đề xuất các biện pháp giảm nhẹ rủi ro và thích nghi với biến đổi khí hậu là thật sự cần thiết và khẩn cấp. Trong 3 ngành có lượng tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2 nhiều nhất là công nghiệp, vận tải và xây dựng, ngành xây dựng là ngành liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng

More about S Ổ Tay N G Ô I N H À X a N H Essay

Open Document