Research Essay

1244 Words5 Pages
Pangangalap ng Datos tungkol sa Buhok ____________________ Isang pananaliksik na ipinasa kay Sir. Joey Salvador-FILI203 Professor BSITDA-RO4 FEU-East Asia College ____________________ Isinumite sa Bahagyang Pagtupad na Kinakailangan para sa Filipino-203 ____________________ ipinasa ni Marjorie B. Castil Nobyembre 2012 iv. PAGKILALA (Acknowledgement ) Una sa lahat nais kong bigyan ng ang aking taos-pusong pasasalamat sa Diyos para sa pagbigay ng kakayahan sa amin upang makamit ang aming pananaliksik. Nais ko ding magpa-salamat sa pagtulong ng aking mga kamag-aral na nagbigay ng impormasyon kung paano ang gagawin sa aming proyekto. Nais ko din na magpasalamat sa mga estudyante ng FEU-Main at FEU-EAC na nagbigay ng kanilang oras upang sagutan ang survey na aking pinamigay at pinasagutan sa kanila. Gusto ko din na magpasalamat sa FEU-EAC Library para sa pagpapahiram sa amin ng mga libro na kailangan sa paggawa ng proyekto. Panghuli, nais naming magpasalamat sa aming Professor sa Filipino na si Mr. Joey Salvador para sa pagbibigay sa amin ng gabay at pagkakataon upang matapos ang pananaliksik. ii TALAAN NG NILALAMAN Pagkilala(Acknowledgement ) Chapter Pahina 1 CHAPTER 1 I. Makatwirang paliwanag Pahayag ng Problema Ang Tagapagpananaliksik ay nais na malaman ang tungkol sa mga nais ng mga mag-aaral sakanilang buhok. Gusto niyang malaman kung ano nga ba ang gusto ng mga estudyante sa kanilang buhok, dahil sa kasalukuyan ay marami na tayong nakikita pag-iiba ng istilo o kulay ng mga buhok ng mga kabataan,mag-aaral, bata, matanda o lahat ng taong ating

More about Research Essay

Open Document