Report to Principal Regarding on Cause and Effect of Haze

2513 WordsAug 2, 201511 Pages
SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2009 2¼ jam 1 1 0 3 1103/1 MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagaian A dan Bahagian B. 2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak 1103/1 ©2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA Muat turun (percuma) kertas soalan lain di : www.myschoolchildren.com SULIT 2 SULIT 1103/1 Bahagian A [30 markah] [Masa dicadangkan : 45 minit] Carta di bawah menunjukkan sebahagian daripada kriteria untuk menjadi usahawan berjaya. Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri menjadi usahawan yang berjaya. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. USAHAWAN BERJAYA BERMATLAMAT BERMOTIVASI 1103/1 BERILMU ©2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA Muat turun (percuma) kertas soalan lain di : www.myschoolchildren.com SULIT SULIT 3 1103/1 BAHAGIAN B [100 markah] [Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit] Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1 Masalah kegemukan atau obesiti dalam kalangan rakyat negara ini semakin serius. Menurut kajian yang telah dilakukan, sebanyak 20% daripada 26 juta rakyat negara ini menghadapi masalah kegemukan. Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadi remaja yang sihat dan cergas. 2

More about Report to Principal Regarding on Cause and Effect of Haze

Open Document