Rent Essay

1186 Words5 Pages
Marrëveshje për qera (Me destinim për afarizem) Kjo marreveshje per qiradhenie hyn ne efekt prej dates 07/01/2009 ne mes te qiradhenesit z.Tefik Basha ku ne tekstin e mëposhtem do te njihet si “Q1” dhe qiramarresit Znj. Sabrije Fazliu pronare e barnatores CHAMOMILA qe ne tekstin e mëposhtëm do te njihet si Q2, ku Qiradhenesi e leshon me qera hapesiren e emeruar si “Lokali per Afarizem”. Qiradhenesi leshon me qera hapesiren qiramarresit, dhe qiramarresi merr me qira hapesirën e leshuara me qira sipas kushteve, marreveshjes dhe masave te caktuara me poshte. PRANDAJ, duke pase parasysh marreveshjen e dyanshme, marreveshja hartohet në këto pika: 1. KUSHTET Qiradhenesi e leshon me qira hapesirën Qiramarresit, dhe Q2 me kete rast e merr me qera nga Q1 per (periudhe te caktuar) duke filluar nga 07/01/2009 dhe perfundon me 07/01/2010. Q1 do te mundohet t’i kryej te gjitha obligimet dhe te jap zoterimin e lokalit sa me afer dates se caktuar me kontrate. Nese Q1 nuk eshte i gatshem qe te jap lokalin ne kohen e caktuar, atehere qiraja do te shtyhet aq sa eshte periudha e vonimit te dorezimit. Q2 mund ta pertrij marreveshjen per kohe te caktuar derisa sa ai njoftim mirret me shkrim 60 dite para dates se skadimit te marreveshjes fillestare. Pertirja e marreveshjes do te jete sipas kushteve te njejta te caktuara ne kete kontrate. 2. QERAJA A. Q2 duhet t’i paguaj pronarit qerane në shumë prej _____€ në muaj. Cdo pagese duhet te bëhet paraprakisht në ditën e pare te cdo muaji gjate kohës sa eshte me qera hapesira. B. Gjatë marrëveshjes, qeraja do te bëhet në bazë vjetore e paguar në kiste mujore. 3. PERDORIMI I HAPSIRAVE Q2 nuk do te perdore hapesiren e leshuar me

More about Rent Essay

Open Document