Realpolitk and Baltic States 1919-1939 Essay

4072 Words17 Pages
ĮVADAS Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, Europoje susiformavo nauja, Versalio taikos sutartimis paremta, Europos geopolitinė santvarka. Naujoji santvarka pasižymėjo mažų valstybių susikūrimu žlugus Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir Rusijos imperijoms. Šiame referate bus akcentuojamas naujai susidariusių Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos klausimas tarpukario Europos realpolitik kontekste. Pasak Henrio Kisindžerio realpolitik, tai užsienio politika, grindžiama galių skaičiavimu ir nacionaliniais interesais. Kitaip tariant realpolitika buvo paremta galia ir materialiniais dalykais, o ne vertybėmis ar morale. Pasikeitus Europos žemėlapiui didžiosios valstybės kūrė strategiją ir piešė savo įsivaizduojamą Europos politinį modelį, kuriame Baltijos valstybės turėjo vaidinti vienokį ar kitokį, priklausomai nuo suinteresuotų valstybių, vaidmenį. Baltijos valstybėms pirmiausiai rūpėjo jų saugumas, o saugumui užtikrinti reikėjo paramos iš didžiųjų Europos valstybių. Suprasdamos Baltijos valstybių geografinės ir geopolitinės padėties svarbumą interesus rodė Didžioji Britanija ir Prancūzija. Baltijos šalys vienos buvo per silpnos sudaryti bent kiek stipresnę sąjungą, todėl didžiųjų Europos vakarų valstybių dėmesys ir parama nukrypo į ambicingąją Lenkiją, kaip galimą Rytų Pabaltijo bloko lyderę, kuri pajutusi paramą iš Vakarų ( ypač Prancūzijos) vis labiau neslėpė savo ambicijų Rytų Pabaltijyje ir siekė tapti rimta jėga Rytų bei Vidurio Europoje bei atsvara Sovietų Rusijai. Tačiau Vokietija bei Sovietų Rusija turėjo savo planų Baltijos šalims ir tarpukario laikotarpyje siekė sutrukdyti bet kokiems Rytų bloko projektams kuruojamiems Vakarų valstybių. Kita vertus, dėl ypač paaštrėjusių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos santykių ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, Sovietų Sąjunga palaikė Prancūzijos Rytų bloko projektą. Pagrindinė darbo problema,

    More about Realpolitk and Baltic States 1919-1939 Essay

      Open Document