Разходи И Приходи Essay

6869 WordsNov 25, 201428 Pages
Младенова, З. и колектив. Микроикономика. Пето издание. Варна, Е-Литера Ико, 2014. ГЛАВА 8. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ФИРМАТА Приходите и разходите са основните променливи от които зависи поведението на всяка една бизнес организация. От съотношението между тези две пера в баланса на фирмата се определя размера на нейната печалба и съответно ефективността от дейността й. Ето защо оценката и управлението на приходите и разходите са ключов елемент на бизнес решенията, които фирмата взема при производството и предлагането на стоки и услуги. В тази глава се разглеждат закономерностите на формиране на фирмените приходи и разходи. Начинът на образуване на приходите зависи от особеностите на пазарната структура, в чиято среда действа фирмата. По тази причина, в настоящата глава се дават само някои основни понятия за същността на приходите и различните им измерители, а техният анализ е развит в следващите няколко глави, където се разглежда спецификата на различните пазарни структури. За разлика от приходите, разходите са елемент, който фирмата управлява по-непосредствено. Те са пряко свързани с производствената функция на фирмата. Затова анализът на разходите се опира върху разгледаните в предходната глава принципи на производствените решения на фирмата. На тази основа, в настоящата глава се изясняват начините за определяне на различните разновидности на разходите, взаимовръзката между тях и подходите за тяхното минимизиране в краткосрочен и дългосрочен период. 1. Приходи на фирмата Приходите на фирмата се образуват от паричните постъпления, които тя получава от продажбата на произведената готова продукция. Те представляват поток от парични средства, постъпващи във фирмата за определен период от време. Размерът на приходите зависи от количеството на реализираната продукция и от цената на единица продукция. От своя страна тези два фактора са под влияние на особеностите на

More about Разходи И Приходи Essay

Open Document