Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Quandiem Essay

 • Submitted by: shiny9x
 • on May 23, 2011
 • Category: Social Issues
 • Length: 4,086 words

Open Document

Below is an essay on "Quandiem" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Đề cương môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  1. Phân tích khái niệm giai cấp công nhân ( GCCN ) và những đặc điểm của GCCN hiện nay.

    • Khái niệm : GCCN là một tập đoàn xã hội rộng lớn, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của LLSX, có tính chất xã hội hóa ngày càng cao, là LLSX cơ bản tiên tiến, trực tiếp tham gia vào quá trình SX và tái SX ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ XH, là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ tử CNTB lên CNXH ; ở các nước tư bản, họ là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu SX , phải bán sức lao động cho giai cấp tư sản và bị GC tư sản bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước XHCN, họ là những người cùng nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động cho mình.
    • Đặc điểm của GCCN hiện nay :
    - Là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất là chủ yếu ( với trình độ trí tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được ứng dụng ngay trong SX ) Vì thế GCCN có vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xã hội.
    - Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của GC tư sản. GCCN xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. GCTS không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề cơ bản đó) Do vậy GCCN có tinh thần Cách mạng triệt để.
    - Là “giai cấp dân tộc” – vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình.
    - Có hệ tư tưởng riêng của GC mình : đó là chủ nghĩa Mác-Lenin phản ánh sứ mệnh lịch sử của GCCN, đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt quá trình GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng XH, giải phóng con người. GCCN có đảng tiên phong của mình là Đảng Cộng Sản.
  2. Phân tích nội dung, đặc điểm sứ mệnh lịch sử thế giới của GCCN.
    • Nội dung :
    - Căn cứ lý luận : trong mỗi bước chuyển từ hình thái KTXH này sang hình thái KTXH khác cao hơn, tiến bộ hơn bao giờ cũng có 1 giai cấp đứng ở vị trí...

Show More


 • Submitted by: shiny9x
 • on May 23, 2011
 • Category: Social Issues
 • Length: 4,086 words
 • Views: 17
 • Popularity Rank: 100
 • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Quandiem". Anti Essays. 21 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Quandiem-94940.html>

APA Citation

Quandiem. Anti Essays. Retrieved July 21, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Quandiem-94940.html