Psiholoģijas Loma Pedagoģijā Essay

657 Words3 Pages
Šajā esejā tiks aprakstīt hipotētiska konflikta situācija starp pedagogu un studentu, izklāstīta situācijas abu pušu konflikta iemesls un iespējamais atrisinājums. Šajā esejā būs lasāmas autora domas par psiholoģijas lomu pedagoģijā, kā par psiholoģiskām zināšanām, kuras ir nepieciešamas efektīvam pedagoga darbam. Darbs būs rakstīts brīvā formā prezentējot autora informētu viedokli un tā analīzi. Sākumā tiks definēts apskatītais pedagoģijas un psiholoģijas jēdziens, kam sekos pēc autora domām svarīgāko efektīvas pedagoģijas aspektu apraksts, kuru izpildei ir nepieciešama pedagoga izpratne par psiholoģijas zinātnes pētāmajiem priekšmetiem. Darbā netiks izmantoti citi resursi vai spekulatīvi un nepamatoti fakti un teorijas. Kā tiks apskatīta pedagoģijas un psiholoģijas jēdziens Psiholoģijas loma pedagoģijā ir plaša spektra jautājums, kuru varētu apskatīt no vairākiem rakursiem, un vēl abstraktāku tematu padara mūsdienu psiholoģijas un pedagoga sociālo zinātņu iedalītais statuss viens pret otru – kur pedagoģija, gan priekš akadēmiskas vides gan populārzinātniski tiek atpazīta kā psiholoģijas nozares disciplīna. Ar pedagoģiju tiek saprasts mācīšanas un mācīšanās process kādā sabiedrības institūcijā. Lai saprastu pedagoģijas arhetipisko nozīmi ir jānovērtē vārda uzbūve un izcelsme. „Pedagoģija” ir cēlusies no vārda „pedagogs”, kurš latīņu valodā aprakstīja „vergu, kurš pārraudzīja bērnus tos vedot uz skolu”. Vārds ir radīts no senās Grieķu valodas vārdiem „zēns” un „līderis”, kas neskatoties uz arhaisko, mūsdienām neatbilstošu patriarhālas izglītības sistēmas noslieci ir interpretējams kā bērnu līderis. Autoritāra līdera tēls arī ir novērojams mūsdienu cilvēku konotācijās attiecībā uz saviem skolotājiem. Psiholoģijas loma pedagoģijā tiks apskatīta kā psiholoģijas zināšanas pedagoga efektīvā darbā, kā efektīvam informācijas sniedzējam, motivētājam un apmācāmās

    More about Psiholoģijas Loma Pedagoģijā Essay

      Open Document