Program Essay

66585 WordsApr 4, 2014267 Pages
Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 1 Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 .................................................................. 1 2010 ..................................................................................... 2 Ribbon mới ............................................................................................................................... 2 Ngăn File thay cho nút Office ................................................................................................... 3 Hỗ trợ làm việc cộng tác ........................................................................................................... 3 Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình ................................................................. 4 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình .................................................................... 5 Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình ....................................... 5 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi............................................................................... 6 Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình .......................................................... 6 Tích hợp sẵn tính năng chuyển sang định dạng PDF/XPS ....................................................... 9 Chụp ảnh màn hình ................................................................................................................. 10 Thêm nhiều hiệu ứng độc đáo cho hình ảnh ........................................................................... 10 Xóa các phần không cần thiết trong hình................................................................................ 10 Hỗ trợ tùy biến Ribbon

More about Program Essay

Open Document