Proeftentamen Essay

413 WordsNov 18, 20122 Pages
1. Een postorderbedrijf biedt haar klanten de volgende betalingsregeling aan: een scooter ter waarde van 3500 kan in 50 maandelijkse termijnen van 100 worden terugbetaald. De scooter wordt op de eerste dag van de maand gekocht. De eerste termijn dient te worden voldaan op de laatste dag van de maand waarop de scooter is gekocht. Bereken hoeveel procent samengestelde interest per jaar in rekening wordt gebracht. 2. Een spaarder besluit met ingang van 1 januari 2005, ieder halfjaar een bedrag van 250 te sparen. Hij is van plan dit voor de laatste maal op 1 juli 2011 te doen en het hele tegoed op 31 /12/2011 op te nemen. De bank garandeert de volgende interest: * 2005 t/m 2007: 1,25% per ½ jaar * 2008 t/m 2012: 1,50% per ½ jaar * 2011 : 3,5 per jaar. Bereken het bedrag waarover de spaarder kan beschikken op 31-12-2011. 3. Iemand wil graag gedurende zijn 65ste en 75ste beschikken over een pensioenaanvulling. Deze jaarlijkse aanvulling zal steeds op 1 januari worden uitgekeerd en tijdens zijn 65ste 25 000 bedragen. Uitkering zal met 2% toenemen. Deze persoon wil voor deze uitkering, beginnend op zijn 45ste tot en met zijn 60ste aan het einde van het jaar een gelijk bedrag sparen. Hoe hoog dient dit bedrag te zijn (jaarlijks)?. Reken hele periode met 4%. 4. Van een 4,5 postnumerando annuiteitenleining bedraagt de schuldrest onmiddellijk na betaling van de 20ste annuiteit 92.297,40. Het 24ste aflossingsbestanddeel is 8.571, 40 Bereken: Annuiteit. Looptijd van de lening. Oorspronkelijke hoofdsom. 5. Een 8% lening van 300 000 wordt in 30 gelijke jaarlijkse termijnen geheel afgelost bij een marktrente van 6 %. De termijnen worden steeds aan het einde van het jaar voldaan. a) Bereken de rente koers in % per het begin van het eerste jaar van de lening. b) Bereken de rentekoers in % direct na 10de aflossing. 6.

More about Proeftentamen Essay

Open Document