Postmodernizm Essay

975 Words4 Pages
Postmodern(izm)ite'yi Anlamak Anlamak Bu yazının ve eşliğindeki tabloların, dergimizin ikinci sayısının kapak konusu olan “Postmodernizm” üzerine yapılacak okumalara yardımcı olacak bir “okuma atlası denemesi” olarak algılanmasını öneriyorum. Moderniteyi, birbirleriyle etkileşimli tüm alanları içeren, dünyayı algılama ve anlamlandırma ve dönüştürme edimi olarak nitelendirirsek, postmoderniteyi de bu süreçle bağlantılı eleştirel ve tepkisel yaklaşımlar olarak okuyabiliriz. Modernite- postmodernite ilişkisi ve süreci oldukça tartışmalıdır. Konu üzerinde düşünce üretenler, kendi dünya görüş ve duruşları bağlamında farklı yorumlar yapmaktadır. Bizim gibi uzak coğrafyalardan bu tartışmaları izleyerek anlamaya çalışanlar için durum daha da karmaşıktır. Ayrıca konu, bazı durumlarda ideolojik alanda slogan söylemlerle dillendirildiğinden, olan biten üzerine yeni anlam katmanları birikmektedir. Her şeye karşın postmodern yaklaşım, yorum çokluğunu savunduğuna göre, kendi bakışımızı temellendirme özgürlüğümüzü kullanarak ilerleyebiliriz. Olup bitenlerin anlaşılmasında karşılaşılan güçlüklerden birisi de, modernite-postmodernite ilişkilerindeki iç içe geçen alanlarda görülen, çakışma, birleşme ve çelişkilerdir. Ayrıca kavramsal belirsizlikler de söz konusudur. Dergimizde yer alan “Postmodern(ite)izm Kavramlar ve Görüşler” başlıklı deneme bu zorluğu aşmak için tasarlanmıştır. “Modern ve Postmodern” üzerine yapılan yorumlarda hep, açık kapılar bırakılmaktadır. Postmodernite'nin kendi doğasından kaynaklanan, nereye gideceği belli olmayan süreç konusunda ucu açık metinler, yazarlara güvence sağlamaktadır. ( Bu aynı zamanda postmodern bir yaklaşımdır da…) Elimizde iki yumak var. Modernizm yumağında ipin ucundan yakalarsanız, iyi kötü yumağı sonuna kadar bir makaraya sarabilirsiniz. Bu iplik tek renkli olmakla beraber yine de, ton farklılıkları karışıklık

More about Postmodernizm Essay

Open Document