Pertanian Essay

19402 WordsSep 3, 201278 Pages
PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ AN GU ZAHA URU ( (PPG) MOD PENDI IDIKAN JAR N RAK JA AUH IJAZ ZAH SARJANA MUDA PERG A A GURUAN DENG N GAN KE EPUJIA AN MO ODUL M MAJOR R RBT 3 3104 TE EKNO OLOG TAN MAN S GI NAM SAYU URAN DAN N H SAN HIAS IN NSTITUT PE ENDIDIKAN GURU N K KEMENTERI IAN PELAJ JARAN MAL LAYSIA ARAS 1, ENT TERPRISE BUILDING 3, A BLOK 2200, PERSIARA APEC, AN CY 3000 CYBERJAYA YBER 6, 63 Berkuat kua pada Ju 2011 asa un h kan ngsaan Falsafah Pendidik Keban Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu usaha be u erterusan k arah ke mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan seimbang dan ng harmon nis dari segi inte elek, roha ani, emos dan jasmani si, berdas sarkan kepercayaan dan kepatu d uhan kepa Tuhan. Usaha ada . ini adalah bagi melahirk i kan rakya Malaysi yang berilmu at ia tahuan, berketr rampilan, berak khlak penget mulia, bertang ggungjawa dan be ab, erkeupayaa mencap kesejah an pai hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap k keharmonia dan an kemak kmuran kelu uarga, mas syarakat, d negara dan a. Falsafah Pendidik Guru h kan Guru yang ber rpekerti m mulia, berpandangan progres dan sif k, a ung si s yanjung saintifik bersedia menjunju aspiras negara serta meny warisan kebuday yaan negar menjam perkem ra, min mbangan in ndividu, memelihara suatu masyarak a kat yang bersatu padu, dan m demok kratik, progresif, dan berdisiplin. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran Malaysia n Hak cipta te erpelihara. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial, tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel, ilustrasi dan kandungan b n buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan m a dengan apa a-apa cara pun sama ada secara elektron n, nik, fotokopi, mekanik, ra akaman atau c cara lain sebelum mendapat

More about Pertanian Essay

Open Document