Pengaruh Sistem Ekonomi Islam Terhadap Hubungan Etnik Di Malaysia Essay

329 WordsNov 16, 20142 Pages
BAB 4 PENGARUH SISTEM EKONOMI ISLAM TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1 Dasar Ekonomi Baru (DEB) • Dilancarkan pada tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Ke-2 • Program Ekonomi 20 tahun • 5 penggal (Rancangan Malaysia) • Tujuan utama: membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum Objektif DEB: • Wujudkan perpaduan Negara dengan kurangkan perbezaan: a. Ekonomi b. Sosial c. Penempatan Matlamat Utama DEB: • Penyusunan semula masyarakat majmuk • Membasmi kemiskinan. • Kurangkan ketidakseimbangan dalam guna tenaga Strategi pelaksanaan: a. Kurang dan basmi kemiskinan tanpa mengira kaum b. Penyusunan semula masyarakat • Gagal mencapai sasaran ekuiti saham 30% bumiputera. Pegangan saham bumiputera di penghujung DEB hanya 17.8%. • Berjaya mencorak ekonomi yang mantap, pengurusan yang baik dan peningkatan sosio ekonomi setiap kaum di Malaysia. • Berjaya menambah ruang dan jenis kegiatan ekonomi kaum bumiputera. 4.2 Dasar Pembangunan Nasional (DPN) • kesinambungan kepada DEB yang berakhir pada tahun 1990 • fokus hampir serupa dengan DEB • Selama 10 tahun Fokus DPN: • Membasmi golongan miskin • Menyusun semula masyarakat Objektif: • Memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik melalui pembangunan bandar dan di luar bandar. • Menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial, nilai etika, moral, kualiti hidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan kecemerlangan ekonomi Program DPN: • Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat • Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek • Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi • Menerapkan nilai sosial, kerohanian, dan amalan cintakan alam sekitar • Meningkatkan peluang dan kemudahan pendidikan 4.3 Modal Baru Ekonomi (MBE) • diumumkan 30 Mac 2010 • untuk semua kaum • Mempunyai 8 inisiatif 4.4 Prinsip agihan

More about Pengaruh Sistem Ekonomi Islam Terhadap Hubungan Etnik Di Malaysia Essay

Open Document