Pagtatanong-Tanong at Pananaliksik: "Sikolohikal at Pisikal Na Epekto Ng Drug Addiction Sa Mga Kalalakihan" Essay

3380 Words14 Pages
Pagtatanong-tanong at Pananaliksik: "Sikolohikal at Pisikal na Epekto ng Drug Addiction sa mga kalalakihan" Panimula: Isa sa mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa ay ang problema sa pagkalulong ng droga. Ito ay isang suliraning panlipunan na nag dudulot ng malaking kasiraan ng bansa, hindi lamang sa pisikal na katayuan kundi pati na din sa mental na kaisipan ng indibidwal. Base sa DSM-IV-TR dalawa sa legal at kilalang droga ay ang caffeine at nicotine na nagiging resultang drug addiction. Ito ay nagdudulot ng pisikal at mental na epekto sa kalusugan ng isang indibidwal at maging sa lipunang ating ginagalawan o kinakabilangan. Ang drogang ito ay madaling maka abuso sa indibidwal dahil ito ay karaniwang ginagamit sa medisina at madami ang nagiging bukas ang isipan sa paggamit ng droga. At dahil dito, nagdudulot ito upang subukan nila at magkaroon ng kaisipan sa ganitong mga bagay. Ito ay nag uuwi bilang bisyo at solusyon sa karaniwang problema ng mga kalalakihan. Ang abusadong paggamit sa droga ay nag dudulot ng masamang epekto sa pisikal at sikolohikal na kalagayan ng indibidwal. Nagdudulot ito ng pagkasabik, problema sa memorya, pagkatuto, pagkabalisa o pagkawala sa sarili, kawalan ng kontrol sa emosyon at pagkawala ng respeto. Ang ilang droga ay nagdudulot din ng pgsusuka at pagkahilo. Nakakaramdam din sila ng kakaibang lakas at kaligayahan. Ang epektong ito ng droga ay tumatagal ng 4-6 na oras at lalong nagdudulot sa pagkahilig sa droga. Ang droga ay nagsisilbing pagkain at nauuwi ito ng pagsusuka kapag hindi sila nakakagamit sa loob ng isang araw. Sa sikolohikal na aspeto, ang isang indibidwal ay nakakaranas ng pagkabalisa at kng minsan ay labis na pagkatakot . Naapektuhan ng droga ang mental na kaisipan ng indibiwal na kung saan nakakakita sila ng mga bagay na hindi tuwirang nakikita ng normal na indibidwal. Ang drug addiction ay isang katayuan na

    More about Pagtatanong-Tanong at Pananaliksik: "Sikolohikal at Pisikal Na Epekto Ng Drug Addiction Sa Mga Kalalakihan" Essay

      Open Document