P.P Pengurusan Perniagaan Essay

1840 Words8 Pages
1001 Q&A MENUJU PUNCAK: PP1 :BAB 1 PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA 1.1 | PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN | | 1 | Jelaskan definisi perniagaan | [2] | | * Sediakan-barang & perkhidmtan * Untuk-memuaskan kehendak & keperluan pelanggan * Melalui-pertukaran nilai * Untuk dapatkan-keuntungan | | 2 | Jelaskan maksud memuaskan kehendak dan keperluan pelanggan dalam elemen perniagaan. | [3] | | Memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan * Pengguna mempunyai keperluan semulajadi untuk barangan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.[1] * Kehendak pengguna adalah tidak terhad yang merangsang pangguna untuk memiliki barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh pemasar.[1] * Untuk memastikan urusniaga berlaku dan keuntungan diperolehi,syarikat perniagaan perlu menawarkan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. | | 3 | Terangkan istilah pertukaran nilai dalam konteks urusniaga perniagaan. | [2] | | * Aktiviti-pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual sebagai pulangan kepada produk yang didapatinya-bentuk barangan/ perkhidmatan.[1] * Urusniaga -melibatkan pertukaran wang (nilai pada kadar semasa)[1] | | 4 | Jelaskan konsep keuntungan dalam perniagaan. | [3] | | Konsep Keuntungan perniagaan * Keuntungan-matlamat semua perniagaan.[1] * Keuntungan =kos pengeluaran ,kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan atau jumlah jualan.[1] * Keuntungan- sebagai kayu pengukur kejayaan dan juga ganjaran perniagaan yang mampu bersaing di pasaran. | | 5 | Huraikan istilah barangan dan perkhidmatan dalam elemen perniagaan. | [2] | | Barangan dan perkhidmatan * Barangan-produk fizikal-roti,kereta,telivisyen dan komputer -kegunaan pengguna akhir/jualan semula.[1] * Perkhidmatan -aktiviti -faedah kepada konsumer/perniagaan

    More about P.P Pengurusan Perniagaan Essay

      Open Document