Osiguranje Kolateral Essay

338 Words2 Pages
Koristi od sekjuritizacije Sam razvoj procesa sekjuritizacije pokazuje da postoji višestruka korist od ovog procesa,gdje svaki učesnik u procesu nalazi svoj interes naravno , ukoliko se sve faze procesa odvijaju uz punu moralnu odgovornost svih učesnika . Korisnici kredita dobijaju mogućnosti da isfinansiraju neke svoje potrebe zaobilazeći ograničenja koja postoje u tradicionalnim oblicima bankarstva.Više raspoloživih mogućnosti za pozajmljivanje podrazumijeva i više učesnika na tržištu ponude i samim time potencijalni kupac ima priliku da na lakši načini uz manje troškove dođe do sredstava kojima može raspolagati. Kompanije koje vrše prodaju na kredit sada imaju mogućnost prodaje svojih plasmana na sekjuritizacijom formiranom sekundarnom tržištu tako da mogu doći u posjed likvidnih sredstava ,koja će kasnije iskoristiti za dalje proširivanje djelatnosti. Takvo sticanje likvidnih sredstava podrazumijeva i niže troškove pribavljanja nego na tradicionalan način,jednom loše plasirana sredstva naduži rok ne znače dugoročnu agoniju preduzeća , već sada postoji mogućnost da se takvi plasmani prodaju po nekoj fer cijeni i da se sa novopribavljenim sredstvima krene ponovo , sada sa višeznanja i iskustva. Država koja i sama pribjegava sekjuritizaciji nekih redovnih priliva ima mogućnost sticanja sredstava za ulaganje u javni sektor u svrhu popravljanja javne infrastrukture na svim nivoima vlasti. Šta se sve može sekjuritizovati U principu svi plasmani koji imaju predvidljive i redovne prilive mogu biti predmetom sekjuritizacije.Međutim da bi aktiva bila uključena u taj proces mora bzadovoljiti neke uslove: -aktiva mora imati visok kvalitet tj da postoji mala vjerovatnoća pada aktive.Interesantne su aktive koje su istorijski gledano imale mali procenat delikvencije u prilivima. -aktiva mora biti struktuirana što znači da plasmani moraju imati iste ili slične

More about Osiguranje Kolateral Essay

Open Document