Organizational Behaviour Essay

929 Words4 Pages
OPEN UNIVERSITY MALAYSIA INSTITUTE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Lecturer: Mr. Frank Kumaran I/C NO.: 710109-05-5045 CENTRE: Nitkertz, Shah Alam INTAKE: 1 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Page 1/6 BAHAGIAN A 1.0 TUGASAN (INDIVIDU) Q1. Apakah tingkah laku organisasi? Tingkah laku adalah satu bentuk tindakan yang merangkumi tabiat, kelakuan, gelagat, sikap atau perangai seseorang individu. Organisasi pula boleh ditakrifkan sebagai satu kumpulan atau badan yang dianggotai oleh lebih dari seorang individu yang berganding bahu dalam menjayakan misi, visi dan matlamat yang telah ditetapkan. Tingkah laku organisasi boleh didefinasikan sebagai suatu bidang atau lapangan yang mempelajari tentang pemikiran seseorang, perasaan dan perbuatan serta bagaimana sikap seseorang itu di dalam sesebuah institusi atau organisasi. Terdapat tiga tahap analisis di dalam tingkah laku organisasi iaitu tahap individu, tahap kumpulan dan tahap organisasi. Page 2/6 Q2. Mengapa tingkah laku organisasi diperlukan? Tingkah laku organisasi diperlukan kerana ia adalah elemen penting yang menentukan visi, misi dan matlamat sesuatu organisasi tercapai. Selain daripada itu ia juga menjadi tunggak utama untuk kejayaan sesuatu organisasi untuk jangka masa yang panjang.Tingkah laku setiap individu tidak dapat diramalkan. Ini adalah kerana tingkah laku dan perangai individu di dalam sesuatu organisasi tidak sama dan tidak dapat di kesan dan diketahui tanpa penyelidikan yang terperinci. Tingkah laku individu juga boleh berubah atau tidak

More about Organizational Behaviour Essay

Open Document