None Essay

469 Words2 Pages
KABANATA I ANG SULIRANANIN AT KALAGIRAN NITO I. Introduksyon Ang hanapbuhay ay ang gawain,gampanin o tungkulin na isininasagawa o sinasakatuparan ng isang tao upang makatanggap ng kapalit na salapi, gawa o sweldo (http://www.wikipedia.org). Taon-taon dumarami ang mga taong nangangailangan ng hanapbuhay.Sa larangan ng industriya, ang teknlohiya ay masasabing maraming mapapasukang trabaho. Ang Information Technology ay ang pag-aaral ng sistema ng computer at ang kanilang mga papel na sumusuporta sa negosyo, pananaliksik at komunikasyon. Ang mga mag-aaral sa kursong IT ay maaring matuto ng mga batayan ng computer science, operating systems, hardware and software components, programming, algorithms, databases, network administration, computer design, system at internet security(http://www.unixl.com/dir/information_technology/). . Ayon sa BCS Annual Review (Enero 17, 2010), isa sa mga bagay na nakapagpapukaw sa mundo ng Information Technology ay ang patuloy na pagtaas ng teknlohiya. At dinagdag pa nila kahit hindi Information Technology ang kursong kinuha, kinakailangan p rin ang mga kasanayan sa kursong ito.Kahit na ang isang tao ay isang bus driver, administrator, doctor, writer o meter reader, kahit na pa ang trabaho ng isang taon, ang kasanayan ng Information Technology ay kinakailangan sa ika-21 na siglo. Ayon kay Dave Wilmer (Enero 11, 2010), ang taong nakapagtapos ng kursong Information Technology ay maaring makuha sa mga sumusunod na trabaho: Network Administrator, Information systems security manager,Applications developer and web developer,Systems engineer, Database developer at Help desk and desktop support. Ayon rin sa kanya, ang bawat sector ng ating lipunan ay nangangailangan ng mataas na bilang ng mga IT professionals at ang pamahalan ng Estados Unidos ay naglabas ng malaking pondo para matiyak ang paglakas ng IT sa bawat sector ng lipunan.

More about None Essay

Open Document