None Essay

2206 Words9 Pages
|ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 2011/2012 г. | | |БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК - семестър 1 |І курс - задочно | |Дати |8.15-13.00 |ауд./с.з. |14.15-19.00 |ауд./с.з. | |1.09. |ИД1-Лек. Странознание- ИД-1 |4 ауд. |ИД1-Лек. Странознание- ИД-1 |4 ауд. | | |Доц. Чонгарова, слято с 2 курс РФ | |Доц. Чонгарова, слято с 2 курс РФ | | |2 |ИД1-Лек. Странознание- ИД-1 |4 ауд. |1б граматика- Солтиров |32 с.з. | | |Доц. Чонгарова, слято с 2 курс РФ | | | | |3 |1а лексика – гл. ас. Зозикова |32 с.з. |1а писмени упражнения – Солтиров |32 с.з. | |4 | | |1б фонетика - гл. ас. Минкова |32 с.з | |5 | | |1б фонетика - гл. ас. Минкова |32 с.з. | |6 |1а фонетика - гл. ас. Минкова |32 с.з. |Лек.Старобългарски език |4 ауд. | | | | |Д-р Кемалова

More about None Essay

Open Document