Những Chuẩn Mực Đạo Đức Trong Mối Quan Hệ Với Các Đối Tác Kinh Doanh Essay

8322 Words34 Pages
MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 PHẦN NỘI DUNG 4 Chương 1: Tổng quan về chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ với đối tác kinh doanh 4 1. Khái niệm 4 2. Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động doanh nghiệp 4 3. Tổng quan về nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập 5 Chương 2: Thực trạng về các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ với đối tác kinh doanh 8 1. Hiện trạng về các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh ngày nay 8 2. Ảnh hưởng của các chuẩn mực đạo đức đến mối quan hệ với đối tác kinh doanh – Những vấn đề còn tồn tại 11 Chương 3: Kiến nghị và giải pháp 16 1. Giải pháp đưa đạo đức kinh doanh vào hoạt động của doanh nghiệp 16 2. Một số kiến nghị của nhóm 18 PHẦN KẾT LUẬN 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Đạo đức trong kinh doanh là một phạm trù rất rộng, câu chuyện còn dài nhưng có lẽ không thừa khi chúng ta nghiệm lại câu nói của một giáo sư người Mỹ khi đề cập đến đạo đức trong kinh doanh: “Cộng đồng cần phải được bảo vệ để tránh khỏi những con người đặt mọi lợi ích cá nhân lên trên hết”. Chẳng phải vô cớ mà khoảng 15 năm nay một ngạn ngữ Ấn Độ vẫn được lưu truyền trong giới doanh nghiệp ở các nước phát triển: “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tư cách, gieo tư cách gặt số phận”. Điều này hàm ý: Sự tồn vong của doanh nghiệp không chỉ đến từ chất lượng của bản thân các sản phẩm - dịch vụ cung ứng mà còn chủ yếu từ phong cách kinh doanh của doanh nghiệp. Tóm gọn: Hành vi kinh doanh thể hiện tư cách của doanh nghiệp, và chính tư cách ấy tác động trực tiếp đến thành bại của tổ chức. Đạo đức kinh doanh, trong chiều hướng ấy, trở thành một nhân tố chiến lược trong việc phát triển doanh nghiệp. Ý thức đạo đức trong kinh doanh thể hiện ở mối quan hệ giữa người với người trong xã

More about Những Chuẩn Mực Đạo Đức Trong Mối Quan Hệ Với Các Đối Tác Kinh Doanh Essay

Open Document