Nggm, H Essay

15700 Words63 Pages
Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Інститут історії та додаткової педагогічної освіти кафедра психології КУРСОВА РОБОТА З ПСИХОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для студентів всіх форм навчання (за кредитно-модульною системою) Суми 2010 УДК 377.3:001.89:371.214.114:159.9:378.2(075.8) ББК 74.580.28 К 93 Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка Укладачі: к.п.н., доц. СумДПУ ім. А.С. Макаренка Т.Б. Тарасова, к.п.н., ст. викладач СумДПУ ім. А.С. Макаренка С.В. Пухно Рецензенти: Ніколаенко С.О. – к.п.н., доц. каф. соціально-гуманітарних дисциплін ВНЗ УАБС НБУ Стаднік Г.А. – к.п.н., доц. каф. практичної психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка К93 Курсова робота з психології. Методичні рекомендації для студентів всіх форм навчання (за кредитно-модульною системою). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 68 с. Посібник написаний для студентів педагогічних спеціальностей всіх форм навчання СумДПУ ім. А.С. Макаренка за кредитно-модульною системою. У стислій формі викладено основні положення про курсову роботу як одну з форм самостійної навчально-дослідної роботи студента: мета та завдання дослідження, формулювання науково-методологічного апарату, робота з науковою та науково-методичною літературою, основні вимоги до оформлення складових частин та роботи загалом. Призначено для студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей. УДК 377.3:001.89:371.214.114:159.9:378.2(075.8) ББК 74.580.28 ЗМІСТ |Вступ............................................................................................................................ |4 | |Розділ І. Загальні положення про організацію

    More about Nggm, H Essay

      Open Document