Newcomers (Catalan Language) Essay

4675 WordsNov 28, 201319 Pages
L’ACOLLIDA, ACOMPANYAMENT D’ALUMNAT NOUVINGUT Francesc Carbonell Què és el primer que hem de tenir en compte en el tema de l’aprenentatge del català per part dels nouvinguts? La possibilitat que les persones immigrants s’incorporin al llenguatge del lloc d’acollida no és únicament el resultat de determinades tècniques, d’una didàctica específica o semblants, sinó sobretot del desig de participar activament en les relacions socials del país d’acollida. I és evident que aquest desig no és una cosa individual, sinó que fonamentalment té un component social i col·lectiu. Com pot, el professorat, estimular el desig de participar activament en les relacions socials del país d’acollida? El desig no pot existir si no hi ha autoestima i una imatge positiva d’un mateix, i és difícil de pensar que existeix quan socialment el que es percep és un conjunt d’actituds defensives i de rebuig, plenes d’estereotips i prejudicis que apel·len en molts casos a la impossibilitat d’integració, si més no d’una part de les persones immigrants. Una bona acollida és fonamental per a l’aprenentatge de la llengua. No es poden deslligar els resultats lingüístics de les criatures a l’escola de les actituds que conscientment o inconscientment tenen envers la societat d’acollida, les quals, en una part molt important, neixen al si de les seves famílies. Quina actitud haurien de tenir les famílies envers la seva llengua familiar? Des de la pràctica educativa cal reconèixer allò que les criatures porten a l’escola, cal que es valori i sigui incorporat, en la mesura que sigui possible, a les activitats que l’escola fa. I entre les coses que aquestes criatures porten a l’escola hi ha la seva llengua. L’escola l’ha de reconèixer i valorar si vol que aquestes criatures valorin l’escola i la llengua de l’escola. Això no vol dir necessàriament desenvolupar programes de manteniment de totes les

More about Newcomers (Catalan Language) Essay

Open Document