Network Communication Essay

2093 WordsApr 12, 20129 Pages
‫פרופ' אמיר הרצברג‬ ‫מבוא לרשתות תקשורת‬ ‫מושגים ברשתות תקשורת‬ ‫להלן סיכום של מושגים ברשתות תקשורת ע"י הרצאותיו של פרופ' אמיר הרצברג. אלו רוב המושגים‬ ‫הנמצאים בהרצאות 1 עד 11.‬ ‫יתכן וחלק מהנתונים אינם מדוייקים או אינם בהירים די הצורך, עקב אי הבנתי או טעותי, לכן אין לתלות‬ ‫את הטעות אלא בי.‬ ‫אם יש בידך להוסיף או לתקן, אשמח לקבל הערות והארות.‬ ‫בהצלחה לכלום,‬ ‫יקי נוימן‬ ‫הרצאה‬ ‫פירוט‬ ‫‪ATM Adaptation Layer‬‬ ‫שכבה זו היא העליונה מבין שכבות ה -‪ .ATM‬שכבה זו אחראית לספק ממשק שיקשר בין השכבות‬ ‫הגבוהות לבין שכבת ה -‪.ATM‬‬ ‫שכבה זו מבצעת מה שקרוי ‪ Format Translation‬כלומר המרת מבנים. שכבה זו מקבלת זרם‬ ‫סיביות שנוצר ע"י פרוטוקול גבוה יותר, ומחלקת אותם ל- 84 בתים )‪ .(Payload‬שכבה זו מורכבת‬ ‫משני תתי שכבות:‬ ‫.1 תת שכבת ההתכנסות - ‪ - Convergence Sublayer‬שכבת זו מתאמת מידע המגיע‬ ‫משכבות גבוהות יותר. לדוגמא: מידע ‪ IP‬מקבל תיאום שונה ממידע ‪ voice‬או ‪.video‬‬ ‫.2 תת שכבת הסגמנטציה וההרכבה מחדש ‪(SAR) Segmentation And Reassembly‬‬ ‫אחראית על חלוקת יחידות המידע של הפרוטוקולים העיליים לתאי ה -‪ ATM‬בתחנת‬ ‫המקור ומרכיבה את התאים חזרה למסגרות בתחנת היעד.‬ ‫נקודת גישה לתקשורת ‪ Ethernet‬אלחוטי. נקודות הגישה מחוברות ביניהן בקשר קווי.‬ ‫אישור על קבלת הודעה תקינה.‬ ‫כדי לשלוח ‪ Frame‬לצומת ברשת הפנימית, צריך לדעת מהי כתובת ה‪ MAC‬של אותו יעד על מנת‬ ‫לגלות מהי אותה כתובת נשתמש בפרוטוקול ‪.ARP‬‬ ‫כאשר ידועה לנו כתובת ‪ IP‬של היעד )ולא ידועה כתובת ‪ ,(MAC‬נשלח שאילתת ‪ ARP‬ברשת‬ ‫המקומית לכל הצמתים, אם קיימת צומת )פעילה( בעלת כתובת ‪ IP‬המבוקשת – היא תחזיר תשובת‬ ‫‪.ARP‬‬ ‫בכל פעם שיתרחש זיהוי של צומת ברשת הפנימית, המידע ייאגר בטבלת ‪ .ARP‬בטבלה זו נשמרת‬ ‫כתובת ‪ MAC ,IP‬ו‪ .TTL‬כלומר נוצר מיפוי בין כתובת ‪ IP‬ל ‪ .MAC‬אך מכוון שכתובות ‪ IP‬אינן‬ ‫קבועות )בעוד כתובות ‪ MAC‬כן קבועות(, הטבלה צריכה להיות דינמית - שתאפשר לעדכן את‬ ‫הרישום בטבלה - ולכן קיים ערך ‪ (Time To Live) TTL‬זהו שדה שקובע כעבור כמה זמן יש‬ ‫למחוק את הרשומה מהטבלה )בכדי לאפשר רענון

More about Network Communication Essay

Open Document