Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Essay

2796 Words12 Pages
Giải quyết tốt vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên - một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đánh giá - sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giúp xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi”. Với nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng nhất, thời gian qua thực hiện Kế hoạch số 388-KH/ĐUB ngày 04/3/2013 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các chi bộ trong Đảng bộ Bộ KH&CN đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là số cán bộ trẻ, hoặc mới về đơn vị công tác. Các chi bộ thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, tích cực chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến, áp dụng hiệu quả vào công tác. Các chi ủy, chi bộ cũng đã chấp hành nghiêm việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, duy trì khá đều sinh hoạt định kỳ với nội dung và trình tự sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 47-HD/BTCĐUK và Hướng dẫn số 48-HD/BTCĐUK ngày 28/02/2012 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Qua sinh hoạt, các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện,

More about Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Essay

Open Document