Modalizare Essay

12649 WordsFeb 4, 201451 Pages
Huțanu Georgiana Denisa Pragmalistica limbii române -Modalizarea- MODALIZAREA 1. PRELIMINARII Modalitatea este categoria semantică, parţial gramaticalizată, care exprimă raportarea locutorului la un conţinut propoziţional, atitudinea sa cognitivă, volitivă sau evaluativă faţă de stările de lucruri, reale sau potenţiale, descrise prin limbaj. Principalele tipuri de modalitate (sau atitudine propoziţională) sunt: epistemică (cognitivă) – Se pare că s-au construit diguri. – , deontică (prescriptivă şi volitivă) – Trebuie / vrem să se construiască diguri. – şi apreciativă (evaluativă) – E bine că s-au construit diguri. Când sunt prezentate relaţii obiective privitoare la conţinutul referenţial – abilitatea agentului, existenţa condiţiilor externe favorabile, impunerea unei situaţii din cauze exterioare – , nu mai este vorba de o modalitate propriu-zisă, ci de pseudomodalitatea „dinamică”: Ei pot / trebuie să construiască diguri, pentru că au primit materialele. Unele teorii de inspiraţie logică cuprind şi o modalitate alethică (referitoare la adevărul obiectiv al propoziţiei), greu de verificat în limbajul natural; de obicei, în aceleaşi teorii este omisă modalitatea apreciativă. Ar putea fi considerată ca un tip de modalitate şi categoria aproximării şi a vagului (Întrucâtva comisia a greşit., Au cam greşit.), pentru că şi aceasta presupune o apreciere subiectivă din partea locutorului. Expresiile aproximării aparţin însă în primul rând caracterizării cantitative, fiind mai potrivită tratarea lor în legătură cu categoria cuantificării (vezi I, Pronumele de cuantificare; II, Grupul nominal, 1.3.3, Circumstanţialul cantitativ). Modalizarea reprezintă marcarea în mesaj a modalităţii. Ea depinde de actul de limbaj realizat prin fiecare tip de enunţ (vezi Tipuri de enunţuri în funcţie de scopul comunicării). Actele reprezentative (realizate

    More about Modalizare Essay

      Open Document