Medya Okur Yazarlıgı Essay

7044 Words29 Pages
GİRİŞ Bu bölümde, araştırmanın problem durumuna, problem cümlesine, amacına, önemine, varsayımlarına, kapsam ve sınırlılıklarına ve araştırmayla ilgili tanımlara yer verilmiştir. PROBLEM DURUMU İletişim, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle insanlık tarihinin ilk yıllarından itibaren farklı yöntemlerle iletişim kanalları çeşitlendirilmiştir. Ancak insanlık yaşamının ilk yıllarından 17. yüzyıla kadar geçen sürede belirli bir çevre içerisinde az sayıda insanla sınırlı düzeyde iletişim kurulabilmiştir. İnsanlar sadece mensubu bulundukları aile/sülale ve yaşadıkları köy, kasaba gibi dar bir coğrafya hakkında bilgi sahibi olabilmişlerdir. Ulaşım imkânları, yerleşme ve iletişim imkânları insanları bu sınırlı yapının içinde kalmaya zorlamıştır. Ancak zaman içinde gelişen teknoloji, bu sınırlı yapıyı zorlayarak insanlara daha geniş imkânlar sunmaya başlamıştır. Özellikle 17. yüzyılda yaşanan önemli teknolojik gelişmeler (elektriğin bulunması, makineleşme vb.) ve sonrasında sanayi toplumuna geçişin yaşanmasıyla toplumsal yapı kökten değişmiştir. Üretim merkezlerinin evlerden fabrikalara dönüşmesi ve köylerden kent merkezlerine göçlerin yaşanması, insanların kitleler halinde yaşamasına neden olmuştur. Toplumsal yaşamda gerçekleşen bu değişimler, iletişim kavramında da bir takım güncellemeleri beraberinde getirmiştir. İletişim dar kalıplardan çıkarak, kitle iletişimi kavramı ile büyük toplulukları ilgilendirir hale gelmiştir (Küçük, 2006: 143). Kitle iletişim araçları, 17. ve 18. yüzyıllarda yazılı basınla Avrupa’da yerini almaya başlamış, bu gelişmeyi 19. yüzyılda radyo ile sinema ve 20. yüzyılda da televizyon (TV) takip etmiştir (Ekici, 2006: 1). 20. yüzyılın sonlarında ise bilgisayarın icadı ve internetin kullanılmaya başlanmasıyla iletişim sınır tanımaz boyutlara ulaşmıştır. Artık dünyanın hemen hemen bütün ülkelerindeki

    More about Medya Okur Yazarlıgı Essay

      Open Document